Ήταν 18 Μαΐου του 2012 όταν υπεγράφη η σύμβαση της μελέτης για το τμήμα κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας στα Χανιά, ένα έργο που προβλεπόταν ότι θα δώσει σημαντική τουριστική ώθηση στην πόλη, καθώς αφορά στη σχεδιαζόμενη επέκταση του επιβατικού λιμένα, ώστε να δημιουργηθεί το τμήμα κρουαζιέρας. Την υλοποίηση της μελέτης ανέλαβε η σύμπραξη των εταιρειών Marnet ATE και Σαλφώ & Συνεργάτες, με συνολική προσφερόμενη τιμή 190.517,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, η μελέτη θα είχε ολοκληρωθεί σε διάστημα οκτώ μηνών, δηλαδή το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου του 2013. Ωστόσο, εν τέλει χρειάστηκαν πάνω από δέκα χρόνια παραπάνω μέχρι η εν λόγω μελέτη να κατατεθεί και να εγκριθεί από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Από παράταση σε παράταση
Στις αρχές του Ιανουαρίου του 2013, λίγες μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας, η ανάδοχος σύμπραξη ζήτησε και έλαβε παράταση 11 μηνών, χωρίς δική της υπαιτιότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του χρόνους για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και για την εκπόνηση και έγκριση του τελικού σταδίου των μελετών και των τευχών δημοπράτησης. Και αυτή ήταν μόνο η αρχή, καθώς τελικά δόθηκαν συνολικά δεκατρείς διαδοχικές παρατάσεις (πάντα χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), με πιο πρόσφατη την τρίμηνη παράταση που μετέφερε την τελική προθεσμία από τις 18

Δεκεμβρίου του 2022 στις 18 Μαρτίου του 2023.
Το μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας αφορούσε στη διαχείριση των βυθοκορημάτων, καθώς στην ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι τα μη επικίνδυνα βυθοκορήματα δεν μπορούν να διατεθούν στη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο. Όμως η ποσότητα των μη επικίνδυνων βυθοκορημάτων εκτιμάτο στα 676.000 κυβικά μέτρα, ενώ η ποσότητα που μπορούσε να ενσωματωθεί στο έργο ήταν μόνο 45.000 κυβικά μέτρα. Για το λόγο αυτό, το 2017 εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ερευνητικό πρόγραμμα για την εκτίμηση της ποιότητας των βυθοκορημάτων του λιμένα Σούδας και την αναζήτηση κατάλληλης θέσης για θαλάσσια διάθεσή τους. Με βάση τα ευρήματα του προγράμματος, τον Σεπτέμβριο του 2021 εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όσον αφορά στη διαχείριση των βυθοκορημάτων. Μετά την τροποποίηση της ΑΕΠΟ συμπληρώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες που περιλάμβανε το αντικείμενο του έργου, και εν τέλει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build