Σε έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή δύο κόμβων στην Ήπειρο προχώρησε η Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για ισόπεδο κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας στη θέση «Επισκοπικό» και διπλό κυκλικό κόµβο επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης στη θέση «Λαψίστα». Φορέας και των δύο έργων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο κόμβος στο Επισκοπικό
Το εν λόγω έργο αφορά, συγκεκριμένα, στη λειτουργική αναβάθµιση τµήµατος της εθνικής οδού Ιωαννίνων‐Άρτας µέσω της αναβάθµισης της τυπικής διατοµής της στην περιοχή Επισκοπικό, καθώς και την κατασκευή δεύτερου κυκλικού κόµβου στην είσοδο του οικισµού Μπιζανίου του ∆ήµου Ιωαννιτών. Το έργο θα αναπτυχθεί σε συνολικό µήκος 1,300 µέτρων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται
Στις εργασίες κατασκευής του έργου συμπεριλαμβάνονται καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, εργασίες υδραυλικών έργων, υλοποίηση τεχνικών έργων, ηλεκτρομηχανολογικής υποδοµής και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, στρώσεων οδοστρωσίας, ασφαλτικών στρώσεων καθώς και κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης.

Ο κόμβος στη Λαψίστα
Το έργο προβλέπει κατασκευή ενός διπλού κυκλικού κόµβου στη θέση διασταύρωσης της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης µε την επαρχιακή οδό προς τον οικισµό Άνω Λαψίστα του ∆ήµου Ζίτσας. Ο κεντρικός κυκλικός κόμβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 15,5 µ. και εξωτερική 24 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,15 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 μ. Στην περιοχή του, για τη διαµόρφωση της γεωµετρίας του, γίνεται συναρµογή των οριολωρίδων των κλάδων συναρµογής στο υπάρχον σήµερα οδόστρωµα των δυο οδών. Ο δεύτερος (mini) κυκλικός κόµβος θα έχει ακτίνα κυκλικής νησίδας 8,75 µ. και εξωτερική 16,5 µ. (ήτοι µε πλάτος οδοστρώµατος 7,50 µ.), ασφαλτοστρωµένο έρεισµα και πλακοστρωµένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2 µ. Και πλακοστρωµένη ζώνη εξωτερικών καµπυλών πλάτους 2 µ.

Τα έργα που απαιτούνται
Οι εργασίες για να κατασκευαστεί το έργο αυτό περιλαµβάνουν, μεταξύ αρκετών άλλων, καθαιρέσεις, αποξηλώσεις, γενικές εκσκαφές, υδραυλικά και τεχνικά έργα, ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκευή κρασπεδωµένων πεζοδροµίων, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις και δημιουργία κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης. Αμφότερες οι αποφάσεις θα ισχύσουν για δεκαπέντε χρόνια. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ προσωρινά και µετά τη λήξη τους µέχρι την έκδοση νέας ανανεωµένης ή τροποποιηµένης απόφασης, εφόσον όµως η Περιφέρεια Ηπείρου αιτηθεί έγκαιρα την ανανέωση ή τροποποίησή τους τουλάχιστον δύο µήνες πριν από τη λήξη τους, υποβάλλοντας για αυτό τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build