Έργο συνολικού κόστους 25.806.354,95 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων κτιρίων εντός του campus του στο Ηράκλειο Κρήτης (τμήμα 1) και στην ανακατασκευή κτιρίου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του στο Ρέθυμνο (τμήμα 2), δημοπράτησε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσοντας ανοικτό διαγωνισμό. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των προαναφερθέντων δύο τμημάτων του έργου ορίστηκε έως 31/12/2025 βάσει του οροσήμου του Ταμείου Ανάκαμψης, ήτοι 21 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν διορία έως την Τετάρτη 20/12/2023 και ώρα 10:00 για να υποβάλουν τις προσφορές τους, οι οποίες έχει οριστεί να αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα και ώρα. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν γίνει η αποσφράγιση την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του ΙΤΕ.

Το πρώτο τμήμα του έργου
Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στα παρακάτω τέσσερα κτίρια:
– Κατασκευή Κόμβου Εκπαίδευσης (Training Hub): Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.154,20 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει αίθουσα αμφιθεάτρου 520 θέσεων κατ’ ελάχιστον, χώρους αιθουσών σεμιναρίων, εργασίας πολλαπλού χαρακτήρα για ανάπτυξη νέων ιδεών και συνεργειών, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους, χώρους υποστήριξης διαδικτυακών υποδομών.
– Κατασκευή Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub): Κατασκευή ενός τριώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 3.419,53 τ.μ., που θα διαθέτει χώρους εργασίας και συσκέψεων, γραφεία, μηχανολογικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
– Κατασκευή κτιρίου για τη φιλοξενία χώρου αλληλεπίδρασης και ζύμωσης νέων ιδεών: Κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου συνολικής δόμησης 1.408,82 τ.μ. με υποδομές που θα επιτρέψουν την αλληλεπίδραση των ανθρώπων του ΙΤΕ μεταξύ τους, με την τοπική κοινωνία, με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα και θα καταστήσουν δυνατή τη συζήτηση και τη ζύμωση νέων ιδεών.
– Κατασκευή κτιρίου για την στέγαση υποδομής φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών του προσωπικού και της κοινότητας του ΙΤΕ: Κατασκευή ενός ισογείου κτιρίου συνολικής δόμησης 521,73 τ.μ., που θα διαθέτει υποδομές αποκλειστικής εξυπηρέτησης ερευνητών, συνεργατών και προσωπικού του ΙΤΕ με τη δημιουργία χώρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γραφεία, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βοηθητικούς χώρους, παρασκευαστήριο, χώρους υγιεινής, κλπ.

Το δεύτερο τμήμα του έργου
Όσον αφορά, τώρα, στο δεύτερο τμήμα του έργου, αυτό προβλέπει επέκταση των κτιριακών υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα, αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των εσωτερικών διαμορφώσεων ενός υφιστάμενου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με την δημιουργία χώρων γραφείων, αιθουσών σεμιναρίων και συσκέψεων και βοηθητικών χώρων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build