Σύμβουλο που θα βοηθήσει στην προώθηση εκτελούμενων και μελλοντικών έργων στη Θεσσαλονίκη αναζητά η Αττικό Μετρό.

Προς την κατεύθυνση αυτή προκήρυξε διαγωνισμό αξίας (χωρίς ΦΠΑ) 25,247 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ άνω των 31 εκατ. ευρώ) με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και αντικείμενο τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε κατασκευαστικά θέματα μεγάλων τεχνικών έργων.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (από τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΣΠΑ 2021-2027) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις 11/04/2023.