Η ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ προσέφερε μέση έκπτωση 55,65% και ανέλαβε να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και συμπλήρωσης υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους της Αχαΐας. Μάλιστα, η εταιρεία υπέγραψε και τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με την αναθέτουσα αρχή και τον κύριό του, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ είναι υποχρεωμένη να το αποπερατώσει μέσα σε 36 μήνες.

Να σημειωθεί, ότι ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των επεμβάσεων ανερχόταν στο ποσό των 8,47 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). για την αντιπλημμυρική προστασία, που προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις σε ποταμούς και χειμάρρους, όπως Ξηρόρεμα Αγίου Βασιλείου, Ξυλοκέρα, Σέλεμνου, Βολιναίου του Δήμου Πατρέων και Φούσια, Γομοστού και Μάννα στη Δυτική Αχαΐα και όπου αλλού χρειαστεί.

Οι ποταμοί και χείμαρροι όπου θα γίνουν τα έργα
Οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις εξειδικεύονται στους ποταμούς ή χειμάρρους Ξηρόρεμα Αγίου Βασιλείου, Ξυλοκέρα, Σελέμνου, Βολιναίου του Δήμου Πατρέων και Φούσια, Γομοστού και Μάννα στη Δυτική Αχαΐα.Ωστόσο, τμήμα τους αφορά σε έργα σε ποταμούς ή χειμάρρους οπουδήποτε χρειαστεί στον νομό Αχαΐας, μετά από αιτήματα που θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία κατά την εκτέλεση των εργασιών ή μετά από πλημμυρικά φαινόμενα και θα κριθεί πως είναι απαραίτητα να γίνουν για την ομαλή ροή των υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών.

Όπως προβλέπεται, θα πραγματοποιηθούν κυρίως έργα συντήρησης, αποκατάστασης ευστάθειας, επισκευής, ενίσχυσης, και συμπλήρωσης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών και τεχνικών έργων, αναβαθμών από οιοδήποτε υλικό, λεκανών ηρεμίας, συρματοκιβωτίων σε πρανή και πυθμένες. Δευτερευόντως, θα εκτελεστούν και εργασίες άρσης προσχώσεων, αποκατάστασης ή διεύρυνσης της κοίτης των χειμάρρων, καθαρισμών και απομάκρυνσης βλάστησης, φερτών υλικών, εμποδίων και κατεστραμμένων σκυροδεμάτων από την κοίτη των χειμάρρων, όπως επίσης και κατασκευή, επισκευή, καθαίρεση γεφυρών και οχετών καθώς και άλλα έργα προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών και άλλων σημαντικών τεχνικών έργων.