Επεμβάσεις στο αποχετευτικό σύστημα του νότιου τμήματος του νησιού των Κυθήρων ανέλαβε να φέρει εις πέρας η Χωροτεχνική ΑΤΕ, ενώ υπέγραψε και το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεσή τους με τον Δήμο Κυθήρων, την αναθέτουσα αρχή και κύριο του έργου. Στο ποσό των 24.643.212 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανερχόταν ο προϋπολογισμός δημοπράτησης των εργασιών και η προαναφερθείσα εταιρεία προσέφερε έκπτωση 1%. Πάντως, στη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απορρίφθηκαν η προσφορά ενός άλλου συμμετέχοντα, της Ydroa Group και προδικαστική προσφυγή της κοινοπραξίας Άκτωρ ΑΤΕ-Γκολιόπουλος ΑΤΕ, που επίσης συμμετείχε στον διαγωνισμό, κατά της απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Τέσσερα τμήματα απαρτίζουν το προς υλοποίηση έργο. Το πρώτο αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κυθήρων-Καψαλίου και επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού, συμπεριλαμβανομένης και της κανονικής λειτουργίας του προς εγκατάσταση εξοπλισμού για τρία χρόνια. Το τμήμα 2 έχει να κάνει με προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 499,62 KW στη θέση «Ξεροσοβάλα» της κoινότητας Μυλοποτάμου, για εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό στον Δήμο Κυθήρων.

Το τμήμα 3, αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου των αντλιοστασίων κάτω Χώρας, Μυλοποτάμου, κυρα-Ρήνης στο Λαγκάδι, χειμάρρου Λιβαδίου, Κάτω Λιβαδίου, γέφυρας Κατουνίου Λιβαδίου, Κάτω Λιβαδίου, πλατείας Λεβουναρίου, Καλάμου και χειμάρρου Καλάμου του δικτύου αποχέτευσης του τμήματος 4.
Το τμήμα 4, τέλος, σχετίζεται με την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Μυλοποτάμου, Καρβουνάδων, Κοντολιανίκων, Τσικαλαρία, Φατσαδίκων, Λιβαδίου, Κάτω Λιβαδίου και Καλάμου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 63 μήνες και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται η δοκιμαστική και η τριετής κανονική λειτουργία του.