Επαναπροκηρύχθηκε ο, ακυρωθείς αρχικά, ανοικτός διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για την συντήρηση και αντικατάσταση του συνόλου των ελαστικών συνθετικών ταπήτων (ταρτάν) του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.
Στις 9/1/2023 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είχε αποφασίσει την ακύρωση του διαγωνισμού, καθώς οικονομικοί φορείς είχαν υποβάλλει αιτήματα για διευκρινίσεις επί της μελέτης του έργου και των τευχών δημοπράτησης, καθώς και για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων ώστε έπειτα να υποβάλουν την προσφορά τους. Μάλιστα, τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν αφορούσαν σε ουσιώδη στοιχεία της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.
Η διόρθωση ή η συμπλήρωση των στοιχείων επρόκειτο να τροποποιήσει σημαντικά τα έγγραφα της σύμβασης, με αποτέλεσμα οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης να αλλάζουν ουσιωδώς. Έτσι, δεδομένου και του ότι πλησίαζε η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης θα προκαλούσαν σημαντική τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος ώστε οι οικονομικοί φορείς να ενημερωθούν και να προσαρμόσουν την προσφορά τους για τον διαγωνισμό, ο οποίος κρίθηκε σκόπιμο να ακυρωθεί.
Έγκριση και… εκ νέου διακήρυξη
Εν τέλει, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, στην συνεδρίαση της 16/2/2023, ενέκρινε το σχέδιο διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός είναι και πάλι στον «αέρα».
Το έργο έχει συνολικό κόστος 5.847.840 ευρώ (με τον ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ: 4.716.000 ευρώ). Αφορά, δε, εκτός από την συντήρηση και αντικατάσταση των υπαρχόντων ταρτάν του ΟΑΚΑ (τα οποία, σημειωτέον, είχαν τοποθετηθεί πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004) και σε στεγανοποιήσεις ορόφων και αντικατάσταση τμημάτων της περίφραξης του Σταδίου.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/3/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/3/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build