Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2023 έκανε γνωστά η Viohalco και, από αυτά, προκύπτει πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της μειώθηκε στα 6,30 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 6,99 δισεκατομμυρίων το 2022).
Αυτή η μείωση, εξηγεί η εταιρεία, συνέβη κυρίως «λόγω της μείωσης των τιμών μετάλλου και των μειωμένων ποσοτήτων σε σχέση με το 2022».
Μειωμένο, επίσης, ήταν και το ενοποιημένο a-EBITDA.

Διαμορφώθηκε σε 537 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 2022 ήταν 649 εκατομμύρια, «εξ αιτίας της μείωσης του όγκου πωλήσεων».
Ακόμη, στο εξεταζόμενο διάστημα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ, από 375 εκατομμύρια το 2022, «εξ αιτίας της πτώσης των τιμών μετάλλων (που οδήγησε σε αρνητικά αποτελέσματα μετάλλου) και της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους», ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ήταν 48 εκατομμύρια ευρώ (2022: 266 εκατομμύρια ) και τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,19 ευρώ (2022: 1,03 ευρώ).

Πάντως, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν σε 188 εκατομμύρια ευρώ (2022: 121 εκατομμύρια ), «ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων». Παράλληλα, μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός, σε 1.873 εκατομμύρια ευρώ (2.057 εκατομμύρια ευρώ την 31/12/2022), «χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, που ενισχύθηκε περαιτέρω από τις χαμηλότερες τιμές μετάλλων». Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco αποφάσισε να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (την Τρίτη 28/05/2024) την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται σε 0,12 ευρώ/μετοχή.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία
Από εκεί και πέρα, η εταιρεία ενημέρωσε ότι το 2023 καταγράφηκε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, «χάρη στη δυναμική ζήτηση, την επιτυχημένη υλοποίηση υφιστάμενων έργων και την ανάθεση νέων έργων». Ειδικά, δε, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα, την περασμένη χρονιά όχι μόνο βελτίωσε την ανταγωνιστική θέση του αλλά ο κύκλος εργασιών του ανέλθε στο ποσό των 580 εκατομμυρίων ευρώ και τα a-EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν, σε σύγκριση με το 2022. Σημειώθηκε, επιπλέον, αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του κλάδου χαλκού. Από την άλλη, ο κλάδος αλουμινίου «επηρεάστηκε από την παγκόσμια κάμψη της ζήτησης, ειδικά για προϊόντα του τομέα της λιθογραφίας» και ο κλάδος χάλυβα «επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της ζήτησης του ευρωπαϊκού κατασκευαστικού τομέα, το αυξημένο κόστος της ενέργειας και την άνοδο των εισαγωγών από χώρες χαμηλού κόστους, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την ανάπτυξη του ελληνικού κατασκευαστικού τομέα». Τέλος, θετικές ήταν οι επιδόσεις στον τομέα ακινήτων (38 εκατομμύρια ευρώ, 2022: 30 εκατομμύρια ευρώ), με την κύρια θυγατρική του τομέα, Noval Property, να σημειώνει σημαντική αύξηση στην αξία των επενδύσεών της σε ακίνητα και στον κύκλο εργασιών από τα ακίνητα εισοδήματός της.