Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζονται τροποποιήσεις στον Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων (ΚΑΦ), με σκοπό την καλύτερη και ορθολογικότερη εφαρμογή του και τη βέλτιστη λειτουργία της Διοικητικής Αρχής των Φραγμάτων (ΔΑΦ).

Οι βελτιώσεις στον ΚΑΦ αφορούν σε: Εφαρμογή ΚΑΦ σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ
Σε περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης από δημόσιο φορέα ή ΣΔΙΤ, από την έναρξη ισχύος και μέχρι τη λήξη της οικείας σύμβασης μεταφέρονται αυτομάτως και καθ’ ολοκληρίαν στον παραχωρησιούχο ή τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης όλες οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κυρίου του έργου. Σε περιπτώσεις συμβάσεων παραχώρησης από δημόσιο φορέα ή ΣΔΙΤ και μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τη ΔΑΦ για την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Έπειτα, ο παραχωρησιούχος ή ο ΙΦΣ που θα αναδειχθεί είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τον Φάκελο Κατασκευής Φράγματος στην ΔΑΦ. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΑΦ υποχρεούται εντός 2 μηνών από την υποβολή του ΦΚΦ να απαντήσει, εγκρίνοντας την πληρότητα του ΦΚΦ ή ζητώντας αιτιολογημένα διευκρινίσεις-συμπληρώσεις διορθώσεις επί αυτού. Η προθεσμία των 2 μηνών ισχύει και από την ημερομηνία επανυποβολής ή συμπλήρωσης του ΦΚΦ.

Επιθεωρήσεις Ασφαλείας
Οι Επιθεωρήσεις Ασφαλείας γίνονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Σχέδιο Παρακολούθησης, προκειμένου να πιστοποιείται η ασφαλής συμπεριφορά του φράγματος, ενώ γίνονται με τη συχνότητα που καθορίζεται στον ΚΑΦ. Περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον λεπτομερή οπτική επιθεώρηση του έργου, επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος, έλεγχο συμφωνίας της συμπεριφοράς του φράγματος με τις προβλέψεις της μελέτης, ειδικούς τεχνικούς ελέγχους κάποιου τμήματος του φράγματος, αν απαιτείται, αξιολόγηση κάθε άλλης πληροφορίας που μπορεί να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης αστοχίας στη συμπεριφορά του φράγματος και έλεγχο οργάνωσης και επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται σε θέματα ασφάλειας του φράγματος. Με βάση τους ανωτέρω ελέγχους συντάσσεται με ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας Φράγματος έκθεση που κατατίθεται στη ΔΑΦ εντός 1 μήνα.

Φράγματα σε λειτουργία
Για φράγματα που λειτουργούν, ο κύριος του έργου (ΚτΕ) υποχρεούται να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος υποβάλλοντας στη ΔΑΦ Φάκελο Έγκρισης Υφιστάμενου Φράγματος (ΦΕΥΦ), ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στον ΚΑΦ, πλην του Σχεδίου Πρώτης Πλήρωσης, μέχρι τις 31/12/2025. Για φράγματα που βρίσκονται σε εγκατάλειψη ή που δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό κατασκευής τους, η Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας υπάγονται οφείλει να δρομολογήσει τη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό, με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειάρχη και να την ολοκληρώσει έως 31/12/2025. Επίσης, ανεξαρτήτως κατηγορίας φράγματος, ο ΚτΕ υποχρεούται να δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας μέχρι τις 30/06/2026 και κατά τα λοιπά τηρούνται τα καθοριζόμενα στον ΚΑΦ.

Δημιουργία ιστοσελίδας ΔΑΦ/Ηλεκτρονικό Μητρώο Φραγμάτων
Η ιστοσελίδα της ΔΑΦ περιέχει κατ’ ελάχιστο γενικές πληροφορίες για φράγματα, νομοθεσία που αφορά στα φράγματα και στην ασφάλειά τους, ενημερωτικά και εκπαιδευτικά έντυπα, πληροφορίες για σεμινάρια και δράσεις της ΔΑΦ και το Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Φραγμάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο και μεταξύ άλλων τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκάστου φράγματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φραγμάτων.

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ)
Η ΟΕΦ αποτελεί τον επιστημονικό και τεχνικό Σύμβουλο της ΔΑΦ. Η ανοικτή πρόσκληση για στελέχωση της ΟΕΦ απευθύνεται από την ΔΑΦ και καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα στελεχώσουν την ΟΕΦ ανά ειδικότητα. Η θητεία της ΟΕΦ ορίζεται πενταετής και ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.