Η συζήτηση για τα ψηλά κτίρια αναβιώνει αδιαπραγμάτευτα, καθώς εντάσσονται στο νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης της χώρας. Μοντέλο, που πέρα από τα όποια εμβληματικά κτίρια - ορόσημα, ευνοεί την ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρων πρασίνου.

Υπάρχουν, ωστόσο, οι απαραίτητες αναφορές στο νομοθετικό πλαίσιο για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια, προκειμένου να καλυφτούν οι «υψηλές» ανάγκες και απαιτήσεις των κτιρίων αυτών; Σύμφωνα με το νέο κανονισμό πυροπροστασίας Π.Δ/γμα 41/2018, ψηλό κτίριο είναι εκείνο του οποίου το πραγματοποιούμενο ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επιβολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαίνουν τα 23μ. από τον όροφο εκκένωσης.

Προδιαγραφές πυροπροστασίας ψηλών κτιρίων
Πέραν των λοιπών απαιτήσεων παθητικής πυροπροστασίας που εφαρμόζονται σε όλα τα κτίρια, όπως ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης, μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος, μέγιστο όριο μήκους απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, ελάχιστο πλάτος και αριθμός τελικών εξόδων κινδύνου, φωτισμός ασφαλείας  κτλ, για τα ψηλά κτίρια στον νέο κανονισμό πυροπροστασίας προδιαγράφονται, επιπλέον, οι παρακάτω απαιτήσεις:

  • Απαίτηση ύπαρξης κλιμακοστασίου πυροσβεστών ελάχιστου πλάτους 0,90μ
  • Απαίτηση ύπαρξης ανελκυστήρα πυροσβεστών κατά ΕΝ 81 μέρος 72
  • Απαίτηση ύπαρξης πυροπροστατευμένου προθαλάμου στα κλιμακοστάσια που χρησιμοποιούνται για την εκκένωση των χρηστών
  • Απαίτηση τοποθέτησης συστήματος απαγωγής καυσαερίων θερμότητας κατά ΕΝ 12101
  • Απαίτηση προδιαγραφής υλικών εξωτερικής επένδυσης τοίχων κατηγορίας Α2-s1-d0 κατά ΕΝ 13501-1.
  • Από άποψη μόνιμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας για τα ψηλά κτίρια στον νέο κανονισμό πυροπροστασίας προδιαγράφονται τα παρακάτω:
  • Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2451/86
  • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με καταιονισμό ύδατος κατά ΕΝ 12845
  • Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατάλληλο κατασβεστικό υλικό σε ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους
  • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς κατά ΕΝ 54.

Παθητική προστασία και απαιτήσεις
Συνεπώς, για την πυροπροστασία των ψηλών κτιρίων υπάρχει ολοκληρωμένο και σαφές νομοθετικό πλαίσιο από άποψη μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας. Μπορούμε άραγε να ισχυριστούμε το ίδιο και για την πυροπροστασία των ψηλών κτιρίων από άποψη μέτρων παθητικής πυροπροστασίας;

Είναι σίγουρο πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως ένα κτίριο ύψους 130μ εκκενώνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εκκενώνεται ένα κτίριο 30μ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προσεγγίζει και επιχειρεί σε ένα ψηλό κτίριο με διαφορετικά μέσα από αυτά που χρησιμοποιεί σε συμβατικού ύψους κτίρια.

Εύλογα, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί εάν τα προαναφερθέντα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας κρίνονται επαρκή για την εκπλήρωση του πρωταρχικού στόχου του κανονισμού πυροπροστασίας, που είναι η ασφάλεια και η προστασία του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ψηλά κτίρια. Επιπλέον, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό, υποδομές, εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε ψηλά κτίρια;

Τα πρώτα ψηλά κτίρια στο ελληνικό αρχιτεκτονικό τοπίο σε λίγο καιρό δε θα φαντάζουν σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Θα αποτελούν πλέον πραγματικότητα και γιατί όχι παράδειγμα προς μίμηση, όπου κρίνεται ότι η παρουσία τους εξυπηρετεί. Η ύπαρξη και καθιέρωση τους ως βασική παράμετρος του αρχιτεκτονικού τοπίου αποτελεί πρόκληση τόσο για τους Έλληνες πυρομηχανικούς όσο και για την ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επιβάλλεται, λοιπόν, να αναμένουμε το προσεχές διάστημα την έκδοση σχετικού νομοθετικού πλαισίου μέτρων πυροπροστασίας ειδικότερα και για τα ψηλά κτίρια.