Παρά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, που ουσιαστικά διαμόρφωσαν ένα σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο αυτοκινητόδρομων στην ηπειρωτική Ελλάδα, υπάρχει υψηλός ανεκτέλεστος προϋπολογισμός οδικών υποδομών, που αφορά τόσο την κατασκευή νέων όσο και τη συντήρηση υφισταμένων οδικών αξόνων.

Για την υλοποίηση των προγραμματισμένων οδικών υποδομών της επόμενης γενιάς, θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, τη βελτιστοποίηση του μεταφορικού έργου και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, αποτελούν πλέον βασικές διαστάσεις μελέτης και αξιολόγησης στη διαδικασία του σχεδιασμού τους.

Η βιώσιμη και ανθεκτική λύση για τα οδοστρώματα
Στον Όμιλο Ηρακλής έχουμε σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη λύσεων και προϊόντων, που επιταχύνουν τη μετάβαση σε πιο αειφόρες και «πράσινες» κατασκευές, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του Ομίλου Ηolcim. Ειδικότερα για εργασίες κατασκευής και συντήρησης οδοστρωμάτων αναπτύσσουμε και υιοθετούμε καινοτόμες τεχνικές που αφορούν στην επεξεργασία εδαφών, σε επιτόπου ανακυκλώσεις οδοστρωμάτων, σε σταθεροποιήσεις στρώσεων βάσεων καθώς και σε κατασκευές οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, στοχεύοντας πάντα σε σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, για τη σταθεροποίηση στρώσεων βάσεων προτείνεται η χρήση του CBGM (Cement Bound Granular Mixture), το οποίο είναι ένα ομοιογενές μίγμα θραυστών αδρανών υλικών κατάλληλης διαβάθμισης με τσιμέντο και νερό, το οποίο με κατάλληλη συμπύκνωση αποτελεί μια βιώσιμη και ανθεκτική λύση για συγκεκριμένα οδοστρώματα. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα προϊόντα χρησιμοποιούνται ως δομικά στρώματα βάσεων σε δρόμους, αεροδρόμια και λιμάνια, με εξαιρετική επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων προϊόντων έναντι των συμβατικών εφαρμογών είναι η μεγαλύτερη φέρουσα ικανότητα, που έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση αδρανών υλικών, η συνεκτικότητα και η ομοιογένεια, λόγω της παρασκευής τους σε μία κεντρική μονάδα παραγωγής, η ευκολία διάστρωσης και συμπύκνωσης, που συντελεί στην εξοικονόμηση κόστους και χρόνου εργασιών και, τέλος, η αυξημένη διάρκεια ζωής των οδοστρωμάτων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απαίτηση για επισκευή και συντήρηση.

Στον Όμιλο Ηρακλής αισθανόμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά μας, μέσω της εφαρμογής CBGM σε σημαντικά έργα υποδομών, όπως η ανακατασκευή δαπέδων στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και η αποκατάσταση οδοστρωμάτων σε τμήματα της Εγνατίας Οδού.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε εντονότερα την προσπάθειά μας, ώστε να συμβάλουμε στην κατασκευή οδικών έργων και υποδομών με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω ανάπτυξης λύσεων που αφορούν στην ανακύκλωση υλικών και στην αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων.