Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2023 ανακοίνωσε η Premia Properties. Όπως φαίνεται από αυτά, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 31%: το φετινό εννεάμηνο τα έσοδά της ήταν 13,8 εκατ. ευρώ και το περυσινό 10,5 εκατ. Αύξηση (50%) σημειώθηκε, όμως και στην λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας: στο εννεάμηνο 2023 τα προσαρμοσμένα της κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όσον αφορά, πάντως, στα κέρδη προ φόρων, στο φετινό εννεάμηνο ανήλθαν σε 7,6 εκατ. ευρώ έναντι των 9,2 εκατ. του περυσινού. Η εταιρεία διευκρινίζει πως διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα εξ αιτίας κυρίως χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία. Μειωμένα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 ήταν και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙΤDA, 11,2 εκατ. ευρώ φέτος, 11,6 εκατ. ευρώ πέρυσι).Επιπλέον, τον Οκτώβριο η ICAP CRIF AE, στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας και διατήρησε την διαβάθμισή της στην κλίμακα A, κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου

Οι επενδύσεις
Από εκεί και πέρα, η Premia υπενθυμίζει ότι το εννεάμηνο του 2023 αφ’ ενός προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της δύο νέα επενδυτικά ακίνητα (εγκαταστάσεις Ιόλη και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη) και αφ’ ετέρου πούλησε ακίνητό της στον Βοτανικό. Επιπροσθέτως, τον Φεβρουάριο του 2023 συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά, η οποία αφορούσε στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member SA («Skyline») από τον όμιλο Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα «P&E Investments Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων», στο οποίο η Premia μετέχει με ποσοστό 25% (και με 75% ο όμιλος Dimand).

Οι προοπτικές
Σχετικά, τέλος, με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2023, η Premia σημειώνει, μεταξύ άλλων: «Σε ένα ρευστό διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, βασική προτεραιότητα της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της ώστε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης των τελευταίων τριών ετών, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Η εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε κλάδους στους οποίους μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές (λ.χ. logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα), ενώ παράλληλα αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση του παθητικού της εταιρείας. Η Premia εκτιμά ότι είναι σε θέση να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον διαθέτοντας χαρακτηριστικά όπως, π.χ., μεικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος 7.5%, μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 7 έτη, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 5,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 50% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%)».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build