Σε «έξυπνες» θα μετατραπούν διαβάσεις σχολείων στη χώρα μας, με στόχο την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης των μαθητών και αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία. Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας αλλά και κόστους έργο, για το οποίο, λοιπόν, ήδη βρίσκεται στον «αέρα» διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
ώστε να επιλεγεί ο ανάδοχος που θα το εκτελέσει. Το ΤΕΕ έχει αναλάβει και την υλοποίηση του έργου, εκτός από το να «τρέξει» τον διαγωνισμό. Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του (με ΦΠΑ). Ωστόσο, το ΤΕΕ έχει, ως δικαίωμα προαίρεσης, τη δυνατότητα να τροποποιήσει μονομερώς τον προϋπολογισμό του με αύξηση του φυσικού αντικειμένου έως το 50% της εκτιμώμενης αξίας του (ήτοι 26.039.869,06 ευρώ με τον ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

Τι προβλέπεται να υλοποιηθεί
Το έργο αφορά σε κατασκευή 843 πρότυπων «έξυπνων» διαβάσεων. Θα περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-λογισμικού και κάθε υλικό και εργασία που θα απαιτηθεί καθώς και τις τελικές δοκιμές καλής λειτουργίας, ώστε μια απλή διάβαση πεζών έξω από ένα σχολείο να αναβαθμιστεί σε πρότυπη.
Στα πλαίσια του έργου οι Δήμοι της Ελλάδας μπορούν να κάνουν αιτήματα για υλοποίηση «έξυπνων» διαβάσεων έξω από τα σχολεία τους. Οι διαβάσεις που θα αναβαθμιστούν θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πολλών, συσκευή αφής πεζών νέου τύπου και φωτεινή συσκευή σήμανσης τύπου LED επί του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου. Θα γίνει, ακόμη, κατασκευή διάβασης καλωδίων κάτω από το οδόστρωμα ή το πεζοδρόμιο και εγκατάσταση σωληνώσεων και καλωδίων, διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικό υλικό, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα πεζοδιάβασης, προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συλλεκτών. Τέλος, το έργο προβλέπει και υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος κατά την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας διάρκειας οκτώ μηνών (ο ανάδοχος θα παρέχει επιπλέον υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού για 24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης χωρίς πρόσθετο κόστος).

Οι στόχοι
Στόχος του έργου είναι η μείωση των οδικών ατυχημάτων σε διαβάσεις πεζών έξω από τα σχολεία. Οι αρμόδιοι προσδοκούν, παράλληλα, ότι με τις «έξυπνες» διαβάσεις θα επιτευχθεί αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των οδών γύρω από τα σχολεία της χώρας όπως και του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους χρήστες/μαθητές του οδικού δικτύου γύρω από τα σχολεία και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των μαθητών, μείωση των κοινωνικών επιπτώσεων των ατυχημάτων και ειδικά σε μαθητές και βελτίωση της προσβασιμότητας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build