Εάν έπρεπε να επιλέξουμε το σημαντικότερο προς επίλυση πρόβλημα της κατασκευαστικής αγοράς, αυτό δεν θα ήταν κάποιο άλλο από την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα δομικά υλικά.
Το Υπουργείο Υποδομών, όπως είχε δεσμευτεί μέσω του Construction (τεύχος Οκτωβρίου, #09) ο Υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, έκανε ένα βήμα για να ανακουφίσει τις εταιρείες από τις μεγάλες αυξήσεις στα υλικά. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2021, δημοσίευσε ΦΕΚ με το οποίο καθόρισε συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημόσιων έργων.

Η συγκεκριμένη κίνηση, αν και εξασφαλίζει μια ανάσα στις εταιρείες, αποτελεί μια προσωρινή λύση. Έτσι, το υπουργείο έχει προγραμματίσει τη λειτουργία εντός του 2022 νέων πλατφορμών και συστημάτων που θα προσφέρουν όχι μόνο συγκράτηση των τιμών στα υλικά, αλλά και καλύτερο έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων των δημοσίων έργων, με τη χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών.

Η πρώτη πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών είναι η ίδρυση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ) που προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2022. Όπως απεικονίζεται στο φετινό Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, η ενεργοποίησή του τοποθετείται συγκεκριμένα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων καθιερώθηκε με το άρθρο 84 του Νόμου 4782/21 προκειμένου να εκσυγχρονίσει την υπάρχουσα ανάλυση τιμών, να αντικαταστήσει τη διαδικασία αναθεώρησής τους, να ενσωματώσει τις επικαιροποιήσεις και τις προσθήκες νέων εργασιών και υλικών και να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αντικειμενική βάση αναφοράς για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αποτελεί την ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, το τρίτο τρίμηνο του 2022 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμά πως θα ενεργοποιηθεί ακόμα μια ψηφιακή πλατφόρμα στα δημόσια έργα. Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για τη Διοίκηση Έργων και Πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Με την εισαγωγή του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης εκτιμάται ότι:
α) θα επιταχυνθεί η ροή της πληροφόρησης και των δεδομένων με ανάλογη αύξηση της απόδοσης στη διαχείριση των τεχνικών έργων,
β) θα αυξηθεί η εγκυρότητα και η ασφάλεια στη λήψη αποφάσεων, τόσο από τη διοικητική όσο και από την πολιτική ιεραρχία, αφού θα λαμβάνονται και θα αξιολογούνται έγκαιρα και έγκυρα δεδομένα και πληροφορίες,
γ) θα διασφαλιστεί ο έλεγχος και η τεκμηρίωση ενδεχόμενων μεταβολών στο κόστος, στο χρονοπρογραμματισμό, στην ποιότητα των υλοποιούμενων τεχνικών έργων,
δ) θα διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια, με τη χρήση εργαλείων αποκατάστασης από καταστροφές και
ε) θα ενισχυθεί η ασφάλεια των διακινούμενων δεδομένων με την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας πρόσβασης.