Τη δυνατότητα στους Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων να λάβουν εκπαίδευση και πιστοποίηση στο αντικείμενό τους προσφέρει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε συνεργασία με τον Όμιλο GEP. Ειδικότερα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης απευθύνεται σε Υπεύθυνους Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts) και  πραγματοποιείται με βάση το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Η εν λόγω πιστοποίηση επιτρέπει σε εκείνους που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να αποδείξουν -μέσω εξετάσεων- την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο, μέσα από μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία. Το πρόγραμμα  υλοποιείται υπό την αιγίδα του HFMA, ενώ η πιστοποίηση συμπεριλαμβάνεται σε αυτές του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, ακολουθώντας τις επιταγές του διεθνούς προτύπου Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.  Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 4 & 6 Δεκεμβρίου (Level 1), στις 11 & 13 Δεκεμβρίου (Level 2), στις 15 & 17 Ιανουαρίου (Level 3) και στις 22 & 24 Ιανουαρίου (Level 4). Οι συμμετέχοντες, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων TÜV HELLAS (TÜV NORD) με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως Υπεύθυνοι Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management Experts).