Τα οφέλη των νέων εξειδικευμένων Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών Zero Carbon Organization και Zero Waste-To-Landfill περιγράφει ο Μενέλαος Κόκκινος, Υπεύθυνος Σχήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας της TÜV AUSTRIA Hellas.

Πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, μέσω της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ανάδειξης μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα;

Είναι πλέον εμφανές ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Green Deal, στοχεύει να μετατρέψει την Ευρώπη στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Σε αυτό το πλαίσιο οι οργανισμοί οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, να δώσουν το παράδειγμα σε μία πιο «πράσινη» κατεύθυνση και να συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.

Ποιος είναι ο ρόλος των πιστοποιήσεων στις συνθήκες που διαμορφώνει το Green Deal; Και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της αντίστοιχης στρατηγικής που ακολουθεί η TÜV AUSTRIA Hellas;

Οι πιστοποιήσεις βελτιώνουν το Περιβαλλοντικό προφίλ του Οργανισμού και ο καταναλωτής αποκτά εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία. Η TÜV AUSTRIA Hellas ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς έχει αναπτύξει νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την πιστοποίηση των Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών όπως οι υπηρεσίες Zero Carbon Organization και Zero Waste-To-Landfill.

Μιλήστε μας για το περιεχόμενο και τα οφέλη που προκύπτουν από τα σχήματα πιστοποιήσεων Zero Carbon Organization και Zero Waste-To-Landfill. Ποια η σχέση τους με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία;

Η υπηρεσία Zero Waste to Landfill αφορά την πιστοποίηση του ποσοστού των αποβλήτων που διαχειρίζεται από τον Οργανισμό. Σύμφωνα με τον Νόμο 4819/2021 (Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων) προβλέπεται μεταξύ άλλων η ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής αστικών στερεών αποβλήτων στο 10% έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurοstat (2017) το 80% περίπου των αποβλήτων στην Ελλάδα καταλήγει σε ταφή.

Η υπηρεσία Zero Carbon Organization αφορά οργανισμούς που το άθροισμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2e) που παράγεται αντισταθμίζεται από «αφαιρέσεις» άνθρακα. Μέσα στον Φεβρουάριο θα ψηφιστεί ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Θα περιλαμβάνει εθνικούς ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σύγκριση με το 1990 και 80% το 2040, ώστε το 2050 να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα.

Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληροί μια εταιρεία για να λάβει αυτές τις αναγνωρίσεις από την TÜV AUSTRIA Hellas;

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις απευθύνονται σε όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή από τον τομέα δραστηριότητάς τους. Οι οργανισμοί που επιθυμούν παραπάνω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο [email protected].

Πόσο διαδεδομένη είναι γενικότερα η κουλτούρα της περιβαλλοντικής πιστοποίησης στις ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.;

Οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την περιβαλλοντική επίδοση των οργανισμών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ανάγκη των πιστοποιήσεων. Ο καταναλωτής, μέσω της πιστοποίησης, αποκτά εμπιστοσύνη στην παρεχόμενη πληροφορία καθώς καλύπτεται η απαίτησή του για μεγαλύτερη διαφάνεια.