Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που ψηφίστηκε χθες. Ειδικότερα, με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας ορίζεται πως, κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, με κοινή απόφαση των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού αξίας της ασφάλτου, του πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) και του πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ) απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων, εφόσον η προμήθεια των υλικών έλαβε χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Για εργασίες που αποζημιώνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, λόγω συμπερίληψης των προαναφερθέντων υλικών, καταβάλλεται δαπάνη αναθεώρησης.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος
Στο δεύτερο άρθρο της τροπολογίας τονίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση αυτή καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και αποτελεί παράταση συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.

Ταυτόχρονα, για όσο διάστημα υφίσταται η ενεργειακή κρίση και μέχρι την ουσιαστική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραψών και Τιμολόγησης Τεχνικών ‘Εργων και Μελετών (και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022), επιτρέπεται η έκδοση των πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.). Οι τιμές των υλικών αναθεωρούνται ενιαία για όλη την επικράτεια κατά τρίμηνο, ήτοι αναθεωρητική περίοδο, σύμφωνα με τον μέσο όρο κάθε τριμήνου, όπως προκύπτει από τη μηνιαία διακύμανση τιμών.

Πριμ σε όσους τηρούν τα χρονοδιαγράμματα
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3, ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων και δεν υποβάλλουν δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου, δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 5% του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος. Στην περίπτωση αυτή, για την πληρωμή του πριμ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
Για την καταβολή του πριμ απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σε περίπτωση όμως που από τα έγγραφα προκύπτει ότι το υπολειπόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσου πριμ προς τον ανάδοχο, δεν απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης. Αν από τα έγγραφα προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος πριμ, αυτό λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού του πριμ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης του έργου, το πριμ καθίσταται επιστρεπτέα καταβολή και συμψηφίζεται οποιαδήποτε οφειλή προς τον ανάδοχο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build