Η Trastor ενημέρωσε ότι προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 19.746.050 ευρώ, λόγω μετατροπής του συνόλου των ομολογιών μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς) σε νέες μετοχές. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εξηγεί, στην ανακοίνωσή της, πως σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης του υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ), μετατράπηκε το σύνολο των 52.129.572 ομολογιών (αξίας 1 ευρώ η καθεμία) που είχαν εκδοθεί έως την ημερομηνία μετατροπής, σε 39.492.100 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της (ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία).

Πλέον, μετά και από αυτές τις εξελίξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 122.334.819 ευρώ, διαιρεμένο σε 244.669.638 άυλες κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, που είναι ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία. Η Trastor διευκρίνισε, επιπλέον, ότι θα προβεί σε ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τονίζοντας πως η έναρξη διαπραγμάτευσής τους θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.