Από αυτά, φαίνεται ότι στο εξεταζόμενο διάστημα τα έσοδα της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από μισθώματα ήταν 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13,6 εκατ. το εννεάμηνο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,3%. Η εν λόγω αύξηση, εξηγεί η εταιρεία, προέρχεται από την ενσωμάτωση μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες (λ.χ. Logistics Ελευσίνας), την σύναψη νέων μισθώσεων με βελτιωμένο έσοδο σε σχέση με προγενέστερες και την θετική απόδοση των μισθωτών των εμπορικών ακινήτων στο εννεάμηνο 2023.

Αυξημένα και τα adjusted EBITDA, μειωμένα καθαρά κέρδη
Επίσης, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το εννεάμηνο του 2023 ήταν 13 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 22,1%. Πάντως, τα καθαρά της κέρδη ήταν 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. το εννεάμηνο 2022, δηλαδή μειώθηκαν κατά 6,3%, επηρεαζόμενα, τονίζει η εταιρεία, από τον διπλασιασμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Το σύνολο ενεργητικού ήταν 386,2 εκατ. ευρώ έναντι 344,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 30ή Σεπτεμβρίου 2022 (αύξηση 12,1%), ενώ η μεικτή εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα (μη συμπεριλαμβανομένων μακροχρόνιων δικαιωμάτων γης και προκαταβολών επενδυτικών ακινήτων) με βάση τις εκτιμήσεις της 30ής Ιουνίου 2023 ήταν 329,9 εκατ. ευρώ, έναντι 288,8 εκατ. ευρώ την 30ή Ιουνίου 2022 (αύξηση 12,5%).

Επιπλέον, η εσωτερική λογιστική αξία την 30ή Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε στα 226,7 εκατ. ευρώ ή 2,51 ευρώ ανά μετοχή έναντι 202,7 εκατ. ευρώ ή 2,33 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την 30ή Σεπτεμβρίου 2022.
Την 30/09/2023, ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς την αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων ανήλθε στο 37%, η μέση σταθμισμένη διάρκεια δανεισμού ήταν 8,8 χρόνια και το μέσο σταθμικό επιτόκιο ανήλθε στο 4,73%. Η εταιρεία επισημαίνει, ακόμη, πως «για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου στην Πάτρα από τη θυγατρική εταιρεία Polikenco AE, άρχισε η σταδιακή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θα οδηγήσει σταδιακά σε μείωση του μέσου σταθμικού επιτοκίου και αύξηση της μέσης σταθμισμένης διάρκειας του δανεισμού. Το επόμενο διάστημα, αντίστοιχη χρήση πόρων του Ταμείου θα αξιοποιηθεί και για το έργο ανάπτυξης του Εμπορικού Πάρκου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς έχει ληφθεί η σχετική έγκριση ένταξης της χρηματοδότησης της ανάπτυξης από το Ταμείο».

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων
Όσον αφορά, τώρα, στην εικόνα του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, περιλαμβάνει δώδεκα ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 291.557 τ.μ. και ενός υπό ανάπτυξη ακινήτου και συνολική αξία αποτίμησης της εύλογης αξίας του που ανέρχεται στα 329,9 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία των ακινήτων των τριών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει κατά 50% είναι 10,7 εκατ. ευρώ. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων βάσει της ελάχιστης συμβατικής λήξης των μισθωτηρίων (WAULT) ανέρχεται στις 30/09/2023 σε 12,3 έτη, ενώ το ποσοστό πληρότητας ανέρχεται σε 98,2%.

Δύο γεγονότα-ορόσημα
Τέλος, η Trade Estates ξεχώρισε δύο σημαντικά ορόσημα στην στρατηγική της ανάπτυξη μετά την 30/09/2023:
• Στις 10/10/2023 υπογράφτηκε το συμφωνητικό πώλησης και αγοράς του 100% των μετοχών της εταιρείας «Γυαλού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Εμπορικών Τουριστικών Δραστηριοτήτων & Εκμετάλλευσης Ακινήτων». Με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2023, θα περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου το εμπορικό πάρκο Smart Park στα Σπάτα συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 50.592 τ.μ. και εύλογης αξίας 126,7 εκατ. ευρώ.
• Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αρχικής δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Trade Estates καθίσταται πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build