Τα βασικά ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 έδωσε στη δημοσιότητα η Trade Estates. Από τα δεδομένα αυτά, προκύπτει ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αυξήθηκαν κατά 35,4%, σε σχέση με τους πρώτους τρεις μήνες του 2023. Διαμορφώθηκαν, συγκεκριμένα, στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του έτους που πέρασε. Ακόμη, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) το εξεταζόμενο διάστημα ήταν 6,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 61%.

Επιπλέον, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (funds from pperations) ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 (αυξημένα κατά 23,1%). Παράλληλα, τα έσοδα από μισθώματα ήταν 9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 68,8%) συγκριτικά με τους τρεις πρώτους μήνες του 2023. Από εκεί και πέρα, το σύνολο ενεργητικού της εταιρείας ανήλθε σε 552,3 εκατ. ευρώ, όταν την 31η Δεκεμβρίου 2023 ήταν 543,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,6%). Επιπρόσθετα, η εσωτερική λογιστική αξία (net asset value) την 31η Μαρτίου 2024 ανήλθε σε 302,7 εκατ. ευρώ (2,51 ευρώ/μετοχή), έναντι 298,4 εκατ. ευρώ (2,48 ευρώ/μετοχή), σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προοπτικές για το 2024
Τέλος, η εταιρεία επισημαίνει ότι, για το έτος 2024, αναμένει περαιτέρω αύξηση του συνόλου των μεγεθών της, «λόγω της πλήρους ενσωμάτωσης των εσόδων από τα ακίνητα που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του 2023 καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τζίρων λιανικής των ενοικιαστών της».