Συνολικό ποσό που θα αγγίξει τα 244 εκατ. ευρώ θα διατεθεί από το υπουργείο Τουρισμού για κατασκευαστικά έργα που αφορούν στην αναβάθμιση τουριστικών υποδομών. Το συγκεκριμένο ποσό προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ) συνολικού ύψους 387,24 εκατ. ευρώ που θα διοχετευθούν σε δράσεις για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας. Ειδικότερα, 159,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων. Στόχος είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του υπουργείου που χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ. Θεωρείται μάλιστα ότι μπορεί να αλλάξει τους όρους της θαλάσσιας ανάπτυξης με όρους ενεργειακής αποδοτικότητας και απεξάρτηση από τον άνθρακα. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στις 25/10 και θα ακολουθήσουν διακηρύξεις για μελέτες ωρίμανσης και τη δημιουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.

To όριο ανά επενδυτικό σχέδιο για τις μαρίνες ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ, στα 6 εκατ. ανέρχεται το ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο για τα τουριστικά καταφύγια και στα 3 εκατ. το ανώτατο όριο για τα αγκυροβόλια. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι στις 27/12. Το μεγαλύτερο από τα υποέργα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης έχει προϋπολογισμό 139,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 19,5 εκατ. αφορούν σε μελέτες ωρίμανσης, 34,4 χιλ. στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης τουριστικών λιμένων και στις υπηρεσίες νομοτεχνικής υποστήριξης (και τα δύο αυτά έργα ολοκληρώθηκαν). Επιπλέον ποσό 566,68 χιλ. θα διατεθεί για την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται άμεσα κατά χρονική σειρά υποβολής επενδυτικών σχεδίων έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 24 μήνες.

Επιλέξιμοι επενδυτές
Επιλέξιμοι φορείς είναι η ΕΤΑΔ, οι δήμοι και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το έργο αφορά σε κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία, ενώ περιλαμβάνονται και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας. Επίσης προβλέπεται η δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για υψηλότερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης, η δημιουργία δικτύων ηλεκτροκίνησης οχημάτων και επενδύσεις σε ΑΠΕ. Θα γίνουν, επίσης, έργα εξοικονόμησης υδάτων με συστήματα αφαλάτωσης-όσμωσης και δράσεις ψηφιοποίησης. Εκτός των άλλων, από το ίδιο πλαίσιο συνολικής δράσης για αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, προβλέπεται επιχορήγηση 56,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των χιονοδρομικών κέντρων με δικαιούχους όλους τους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτηση στον σύνδεσμο του υπουργείου Τουρισμού tourism.development.mintour.gov.gr.

H υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο έργο ολοκληρώνεται στις 31/3/2024 και η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι 15 μήνες με δυνατότητα παράτασης για ένα μήνα για λόγους ανωτέρας βίας. Η δράση για την αναβάθμιση των χιονοδρομικών κέντρων, των ορειβατικών καταφυγίων και των ορεινών μονοπατιών έχει στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Από το παραπάνω ποσό των 56,5 εκατ. ευρώ, τα 53,69 εκατ. αφορούν στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα χιονοδρομικά κέντρα, 1,24 εκατ. στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων και 310 χιλ. στη δημιουργία πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό. Το ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο αγγίζει τα 10 εκατ. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης τις 31/3/2024.

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού
Στο συνολικό προϋπολογισμό των 387 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται και υποέργο για την ενίσχυση του τουρισμού υγείας και ευεξίας, με την προβλεπόμενη δαπάνη να ανέρχεται σε 28,3 εκατ. ευρώ με αντικείμενο την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου. Στο επίκεντρο του υποέργου βρίσκεται η αξιοποίηση των ιαματικών πόρων της χώρας, με τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι για τις 31/3/2024.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build