Σε µερική διάσπαση των δραστηριοτήτων της προχώρησε πρόσφατα η κρητική εταιρεία «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης», δηµιουργώντας µία νέα εταιρεία που θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της στον τουριστικό και στον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ η υπάρχουσα εταιρεία θα διατηρήσει αυτές που σχετίζονται µε τη κύρια απασχόλησή της, που είναι τα είδη αρτοποιίας.

Η νέα εταιρεία, µε την ονοµασία «Αειφόρες Τουριστικές Επιχειρήσεις Φαλάσαρνα ΑΕ» (ΑΤΕΦΑ ΑΕ), ιδρύθηκε στις 31 Μαρτίου και η σύνθεση του διοικητικού της συµβουλίου είναι πανοµοιότυπη µε αυτήν της προϋπάρχουσας εταιρείας, µε την Ελένη Τσατσαρωνάκη να ασκεί καθήκοντα προέδρου και διευθύνουσας συµβούλου και την Κατερίνα Τσατσαρωνάκη να είναι αντιπρόεδρος. Σύµφωνα µε την έκθεση αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, το σύνολο του ενεργητικού του διασπώµενου κλάδου στις 31 Οκτωβρίου 2021, συνυπολογιζοµένων των ακινήτων, των µηχανηµάτων, των επίπλων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε 15,98 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό του εναποµείναντος κλάδου ανερχόταν στα 25,54 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα που μεταβιβάστηκαν
Ειδικότερα, µετά τη διάσπαση, στην κατοχή της ΑΤΕΦΑ ΑΕ πέρασε το τετράστερο ξενοδοχείο Molos Bay στον Κίσσαµο Χανίων, συνολικής δυναµικότητας 45 δωµατίων και 100 κλινών, καθώς και ακίνητη περιουσία συναποτελούµενη από γεωτεµάχια, οικόπεδα και εγκαταστάσεις στην περιοχή των Φαλασάρνων. Αναφορικά µε την παραθαλάσσια έκταση στην περιοχή των Φαλασάρνων, που εκτείνεται σε 119 στρέµµατα περίπου, στην περιοχή έχουν εκπονηθεί πολεοδοµικές, γεωλογικές και οικολογικές µελέτες από την «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης», προκειμένου η έκταση να αξιοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς από την εταιρεία.

Πέρα από τα ακίνητα, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται μεταξύ άλλων οι πάσης φύσεως άδειες, συμπεριλαμβανομένων κάθε φύσεων διοικητικών αδειών, πολεοδομικών αδειών (δόμησης, οικοδομικές, υπαγωγές, δηλώσεις, βεβαιώσεις σε νόμο περί αυθαιρέτων κλπ), αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης, πιστοποιήσεις και το σύνολο των αδειών που έχουν χορηγηθεί στη διασπώμενη εταιρεία από τις αρχές ή τους αρμόδιους φορείς και αφορούν στη μεταβιβαζόμενη ακίνητη περιουσία και τη δραστηριότητα του κλάδου.

Τα οφέλη της διάσπασης Σύµφωνα µε όσα αναφέρονταν το σχέδιο της µερικής διάσπασης της «Το Μάννα Ν. Τσατσαρωνάκης», η διάσπαση είναι επωφελής τόσο για τους στόχους και τις επιχειρησιακές δοµές τόσο της υφιστάµενης εταιρείας, όσο και της νέας. Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι με τη διάσπαση βελτιώνεται η λειτουργικότητα και αποδοτικοτητα του κάθε επιχειρηµατικού κλάδου, περιορίζεται η έκθεση της συνολικής εταιρικής παρουσίας και δραστηριότητας σε χρηµατοοικονοµικούς, λειτουργικούς, µικρο/µακροοικονοµικούς και νοµικούς κινδύνους, διευκολύνεται η υλοποίηση ανάλογων και αντίστοιχων επενδυτικών προγραµµάτων αφενός στη βιοµηχανική παραγωγή και το συναφές εµπόριο και αφετέρου στον τουρισµό, και διευκολύνεται. η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηµατοδότησης, είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build