Οι ισχυρές επιδόσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη οδήγησαν σε σημαντική αύξηση τις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις ξεπέρασαν τα €1,2 δισ. και ανήλθαν στα €1.229 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022. Τα ισχυρά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν χάρη στα αυξημένα επίπεδα εγχώριας ζήτησης για τα περισσότερα προϊόντα του ομίλου στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι αυξήσεις των τιμών που εφαρμόστηκαν το 2022 σε όλες τις περιοχές, σε συνδυασμό με στοχευμένες αυξήσεις τιμών σε επιλεγμένες αγορές στις αρχές του 2023 –οι οποίες αποσκοπούσαν στον μετριασμό των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και στην αποκατάσταση των περιθωρίων κέρδους– συνέβαλαν στη θετική πορεία των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €241,2 εκατ., συγκριτικά με €136,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση ύψους 77% και τα περιθώρια κερδοφορίας αυξήθηκαν, καθώς οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια βελτιώνουν σταδιακά στοιχεία του κόστους.

Παράλληλα, το ενεργειακό μείγμα βελτιώνεται χάρη στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, ενώ τα επίπεδα ενεργειακού κόστους εξομαλύνονται, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το τελευταίο δωδεκάμηνο (Ιούλιος 2022- Ιούνιος 2023) διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) τους πρώτους έξι μήνες του 2023 υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €110,9 εκατ., συγκριτικά με €45,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Οι τάσεις και οι οικονομικές συνθήκες στις πολιτείες των ΗΠΑ όπου δραστηριοποιείτε ο Όμιλος παραμένουν ευνοϊκές για τον κατασκευαστικό κλάδο, ενισχύοντας τη ζήτηση και τις τιμές. Στην Ελλάδα η ζήτηση εξακολουθεί να αυξάνεται, ενώ οι τάσεις της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένουν θετικές από την αρχή του έτους έως σήμερα. Η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε σημαντικά στην Τουρκία, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς στην Αίγυπτο. Οι τάσεις των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων καταδεικνύουν βελτιωμένα επίπεδα ζήτησης με τις εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου να αυξάνονται κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις των αδρανών υλικών και των προϊόντων έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 6% και 3% αντίστοιχα έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α’α εξαμήνου ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, δήλωσε: “Πετύχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο εξάμηνο, με ενισχυμένες τιμές οι οποίες αντιστάθμισαν τα υψηλά κόστη και αυξημένες πωλήσεις προϊόντων χαμηλού άνθρακα με ποσοστό 25% σε έργα υποδομών και άλλων σημαντικών έργων του κατασκευαστικού κλάδου. Bρισκόμαστε σε τροχιά για μια χρονιά ρεκόρ ανάπτυξης και επιτάχυνσης του χρονοδιαγράμματος για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού”.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κολακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της TCI & Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, σημείωσε: “Συνεχίζουμε τη μείωση δανειακής επιβάρυνσης επιτυγχάνοντας δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA 1,7x και εστιάζοντας σε στοχευμένη διάθεση κεφαλαίων για αναπτυξιακές επενδύσεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη”.

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε €77 εκατ., σε σύγκριση με καθαρές εκροές €49,0 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των κερδών EBITDA κατά €104,9 εκατ.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €117,3 εκατ., χάρη στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε όλες τις κύριες αγορές του Ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών αφορούσε τις ΗΠΑ, όπου διατέθηκαν κεφάλαια για έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση του κόστους. Στην Ελλάδα σημαντικά κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη περαιτέρω χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως η κατασκευή του ασβεστοποιητή στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

Χάρη στα βελτιωμένα επίπεδα των κερδών EBITDA και του καθαρού δανεισμού, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA μειώθηκε σημαντικά σε 1,7x. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 μειώθηκε κατά €35,8 εκατ. σε σύγκριση με το τέλος του 2022 και διαμορφώθηκε σε €761,5 εκατ.

O διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch ξεκίνησε να καλύπτει την TCI αξιολογώντας την πιστοληπτική της ικανότητα με ΒΒ+. Επιπρόσθετα αξιολόγησε με την ίδια πιστοληπτική ικανότητα ΒΒ+ τα υφιστάμενα ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την Titan Global Finance plc.

Ο Όμιλος συνεχίζει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και έως το τέλος του Ιουνίου 2023 είχε αγοράσει συνολικά 261.623 μετοχές έναντι €4,1 εκατ. Την ίδια ημερομηνία, ο Όμιλος κατείχε ίδιες μετοχές που αντιπροσώπευαν το 4,54% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Στις 11 Μαΐου 2023 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή σε όλους τους μετόχους της εταιρίας που ήταν εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της εταιρείας στις 29 Ιουνίου 2023. Το ποσό καταβλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2023.

Προοπτικές

Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται, υποβοηθούμενες από την κάμψη των τιμών ενέργειας και τη συνακόλουθη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού κλίματος. Ωστόσο, η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη καθώς οι συνέπειες της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές. Ο πληθωρισμός ενδέχεται να αποδειχθεί πιο επίμονος και ο αντίκτυπος των υψηλότερων επιτοκίων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την οικονομική δραστηριότητα είναι πιθανό να συνεχίσει να πλήττει την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Η αγορά του τσιμέντου στις ΗΠΑ παραμένει υπό περιορισμένη προσφορά και ο κλάδος αναμένει έναν ισχυρό κύκλο τα επόμενα χρόνια, χάρη στον επαναπατρισμό επιχειρήσεων, τα πακέτα οικονομικής στήριξης και άλλες διαρθρωτικές επενδύσεις. Οι κατασκευές κατοικιών στον ιδιωτικό τομέα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά κατοικιών και τον αυξανόμενο πληθυσμό λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης, ακολουθούν αυξητική πορεία. Παράλληλα, οι κατασκευές εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων του ιδιωτικού τομέα θα ενισχύσουν περαιτέρω τη ζήτηση δομικών υλικών τόσο το 2023 όσο και τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, τα κεφάλαια κρατικής στήριξης συνεχίζονται και οι προϋπολογισμοί είναι υγιείς. Επιπλέον, τα κεφάλαια του Νόμου Επενδύσεων σε Υποδομές και Θέσεις Εργασίας (IIJA) έχουν ήδη διατεθεί ή διατίθενται μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Αυτού του είδους οι διαρθρωτικές και δημόσιες επενδύσεις προβλέπεται ότι θα διατηρήσουν τον κύκλο της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα σε ανάπτυξη πέραν του 2024. Η ευνοϊκή θέση του Ομίλου σε αγορές υψηλής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις της αποδοτικότητας που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσω των αναπτυξιακών επενδύσεων κυρίως στους τομείς των logistics και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αποτελούν τη βάση που θα επιτρέψει στον Όμιλο να αξιοποιήσει την αναμενόμενη ανάπτυξη.

Στην Ελλάδα το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών σηματοδοτεί τη συνέχιση της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Ο κλάδος κατοικίας στις αστικές περιοχές βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί σημαντικά επενδυτικά έργα τόσο με χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, όσο και από ιδιωτικά κεφάλαια. Η αναμενόμενη ανάκαμψη των επενδύσεων παρέχει στήριξη στους τομείς των υποδομών και των δομικών υλικών παρά τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό κόστους. Παράλληλα, οι υποστηρικτικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και η πτώση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να ενισχύσουν την κατανάλωση. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ακόμη μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Επιπλέον, σημαντικές τάσεις όπως η ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη των ΑΠΕ προβλέπεται να διαρκέσουν πολλά χρόνια, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για καθαρότερη ενέργεια και των ανησυχιών για ενεργειακή ασφάλεια.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι ιδιωτικές και κρατικές επενδύσεις αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, με τις δημόσιες επενδύσεις να κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συμβάλουν επίσης στη συνολική ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενου πληθωρισμού και αυξημένης αβεβαιότητας. Ο Όμιλος εκτιμά ότι θα διατηρήσει βελτιωμένες επιδόσεις και αποδόσεις στην περιοχή χάρη στα οφέλη που παρέχει η ευρεία και ηγετική του παρουσία στην αγορά, στις λειτουργικές συνέργειες μεταξύ των εργοστασίων του και στις επενδύσεις που θα επιτύχουν βελτιωμένο ενεργειακό μείγμα και μειωμένο κόστος.

Η ζήτηση στην Τουρκία αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, λόγω της εκτεταμένης ανοικοδόμησης που βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και της επαναξιολόγησης των υφιστάμενων κατασκευών εξαιτίας του πρόσφατου σεισμού. Βραχυπρόθεσμα, οι δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους οδηγούν σε μικρής κλίμακας κρατικές επενδύσεις σε διάφορες επιμέρους αγορές της χώρας, υποστηρίζοντας περαιτέρω τη ζήτηση για τσιμέντο.

Η προοπτική για την αιγυπτιακή αγορά και την ευρύτερη οικονομία της Αιγύπτου εξαρτώνται από τη θεσμική πρόοδο που θα σημειωθεί στην προσπάθεια μεταρρύθμισης της οικονομίας, η οποία θα μειώσει το κρατικό δημοσιονομικό χρέος και θα βοηθήσει να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών στη χώρα.

Στο μεταξύ, η αναμενόμενη διατήρηση του κανονισμού ρύθμισης της αγοράς αναμένεται να παράσχει αναγκαία βοήθεια ώστε η βιομηχανία τσιμέντου να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες μακροοικονομικές αντιξοότητες. Η προοπτική για τη Βραζιλία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο και ο ρυθμός ανάπτυξης κατά πάσα πιθανότητα θα επιταχυνθεί προς τα τέλη του έτους καθώς αρκετές οικονομικές δυσκολίες θα αρχίσουν να υποχωρούν. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται τόνωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και αναθέρμανση της κατασκευαστικής δραστηριότητας χάρη στις κυβερνητικές πολιτικές και τις μειώσεις των επιτοκίων, που αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Ο Όμιλος καταγράφει υψηλότερα επίπεδα πωλήσεων και κερδοφορίας από τις αρχές του 2022, καταδεικνύοντας την σημασία της παρουσίας του σε συγκεκριμένες περιοχές με ανάπτυξη και του εύρους των προϊόντων που διαθέτει, καθώς και των δυνατοτήτων της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων του. Επιπλέον, ο Όμιλος επιταχύνει τα έργα για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις επιμέρους περιοχές, διαθέτοντας περισσότερους τύπους τσιμέντου χαμηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ, ενώ τα έργα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και διανομής, αυξάνουν την παραγωγική αποδοτικότητα και τη μείωση των δαπανών. Παραμένουμε ευέλικτοι και σε εγρήγορση και δρούμε προληπτικά, ενώ συνεχίζουμε να εστιάζουμε στον πελάτη και στους ανθρώπους μας, διατηρώντας τις αναπτυξιακές επενδύσεις και στοχεύοντας σε ευρεία βιώσιμη ανάπτυξη.