Δύο νέα προϊόντα τσιμέντου από τον Τιτάνα έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά καινοτομιών με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο που αναπτύσσει η Εταιρία. Στόχος τους είναι να σηματοδοτήσουν τη στροφή του Ομίλου προς τσιμέντα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα τα οποία θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση της δέσμευσής του για ανθρακική ουδετερότητα έως το 2050.

Το ποζολανικό τσιμέντο τύπου CEM IV/Β (P) 32,5 N SR είναι σχεδιασμένο για κατασκευές που εκτίθενται σε σημαντική χημική προσβολή, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 2016. Σε σχέση με προϊόντα αυτής της κατηγορίας περιέχει σημαντικά λιγότερο κλίνκερ με αποτέλεσμα το ανθρακικό αποτύπωμα να είναι χαμηλότερο κατά 200 κιλά ανά τόνο προϊόντος. Το νέο τσιμέντο, εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΝ 197-1:2011, είναι ιδανικό για παραγωγή σκυροδέματος πασσάλων, κοιτοστρώσεων, βιολογικών σταθμών και γενικότερα στοιχείων κατασκευών με υψηλή έκθεση σε θειϊκά (SO4) και διατίθεται χύδην από το εργοστάσιο Καμαρίου.

Το «Τσιμέντο Τοιχοποιίας» (εμπορική ονομασία) είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε κλίνκερ και έχει ανθρακικό αποτύπωμα μειωμένο κατά 130 κιλά ανά τόνο προϊόντος, σε σχέση με τα πλέον διαδομένα συσκευασμένα τσιμέντα της ελληνικής αγοράς. Βρίσκει εφαρμογή στην πλειονότητα των οικοδομικών εργασιών, όπως το κτίσιμο, τα επιχρίσματα, οι πληρώσεις δαπέδου κ.α. Παράλληλα, είναι ευκολότερο στη διαχείριση για τους επαγγελματίες της οικοδομής, καθώς δεν απαιτεί χρήση υδρασβέστου κατά την παραγωγή λάσπης κτισίματος ή επιχρισμάτων. Το τσιμέντο τοιχοποιίας, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 413-1:2011, διατίθεται σε συσκευασία 40 κιλών, στα καταστήματα των συνεργαζόμενων εμπόρων δομικών υλικών.

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας, που συνάδει απόλυτα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, αποτελεί pροτεραιότητα για τον Τιτάνα. Για την επίτευξή του, ο Όμιλος προχωρεί σε σημαντικές καινοτομίες και επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και στις άλλες περιοχές δραστηριοποίησής του, που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλα, με νέα, φιλικότερα στο περιβάλλον προϊόντα, δίνει τεκμηριωμένα βιώσιμες λύσεις στην κατασκευαστική αγορά.