Του Ευάγγελου Σαπουντζάκη

 

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης των δύο μερών αποτελεί έμπρακτη κοινή αναγνώριση του κομβικού ρόλου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μηχανικών για την επιτυχή παραγωγή τεχνικών έργων και υποδομών στη Χώρα.

 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών πολλαπλασιάστηκαν. Αρχικά, η κοινωνική ζήτηση παγκοσμίως για περισσότερους και καλύτερους μηχανικούς προέκυψε από την τεράστια ανάγκη ανασυγκρότησης. Πολύ σύντομα, οι κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να επιτύχουν οικονομική ευμάρεια υιοθέτησαν την κεϋνσιανή θεωρία, δηλαδή τη χρήση δημόσιων επενδύσεων ως ατμομηχανή ανάπτυξης. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα πυροδότησαν τη διεκδίκηση των πολιτών για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και κατά συνέπεια τη μεγέθυνση των ιδιωτικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση μηχανικών.

 

Πριν μερικά χρόνια η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση με τις μεγάλες επιπτώσεις σε πολλές χώρες και ιδιαίτερα στη δική μας (δηλαδή συρρίκνωση των επενδύσεων, υψηλό ποσοστό ανεργίας στον τεχνικό τομέα, μετανάστευση μηχανικών) διέλυσε την παρανόηση περί αδιάλειπτης ανάπτυξης.

 

Παράλληλα, σήμερα, η τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλει με ταχύτητα όχι μόνον την πρακτική της εργασίας αλλά και τη μεθοδολογία της σκέψης των μηχανικών, ενώ η παγκοσμιοποίηση διευρύνει τις δυνατότητες επιστημονικού και επαγγελματικού έργου για τους μηχανικούς, υπό την προϋπόθεση της επάρκειας των προσόντων τους στον διεθνή στίβο της αγοράς εργασίας.

 

ΚΟΜΒΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γνωρίζοντας τον κομβικό ρόλο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μηχανικών για την επιτυχή παραγωγή τεχνικών έργων και υποδομών στη Χώρα αλλά και την απαίτηση συστηματικής βελτίωσης των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων της βιομηχανίας των υποδομών και κατασκευών στον διεθνή στίβο τίθενται σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις σπουδές του μηχανικού, όπως τα παρακάτω:

 • Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες των μηχανικών του 21ου αιώνα;
 • Πώς μπορεί να αυξηθεί η απασχολησιμότητα των νέων μηχανικών;
 • Πώς οι θεωρητικές γνώσεις των νέων μηχανικών δεν θα είναι ξεπερασμένες σε λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή;

 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι το αρχαιότερο Ελληνικό Τεχνολογικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, έχει ευρεία διεθνή αναγνώριση, κυρίως από τον μεγάλο αριθμό των διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του και των ετεροαναφορών σε αυτές, προσελκύει υψηλής στάθμης σπουδαστές και οι απόφοιτοι του συμβάλλουν διαχρονικά και ουσιαστικά στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υποδομών. Το ΕΜΠ είναι διαρκώς στην πρωτοπορία για την επιδίωξη βιώσιμης ανάπτυξης της Χώρας μας και οφείλει να απαντά στις προκλήσεις των καιρών.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) εκπροσωπεί 10 επαγγελματικές ενώσεις ιδιωτικών οικονομικών φορέων που τα μέλη τους υλοποιούν τη μελέτη, κατασκευή και διαχείριση του συντριπτικού ποσοστού του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού των έργων της Χώρας. Το ΕΣΒΥΚ στοχεύει στη διασφάλιση της διαρκούς ανάπτυξης του κλάδου σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και εξωστρέφειας.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο μερών έγιναν οι ακόλουθες σημαντικές διαπιστώσεις:

 • Η ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας προϋποθέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, ειδικότερα αυτών της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών, για την επίτευξη της οποίας απαιτείται η ταχεία και εκτεταμένη βελτίωση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικότερα των μηχανικών.
 • Είναι αναγκαία η συστηματική σύμπραξη των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και στη συσχέτιση και προσαρμογή τόσο της εκπαίδευσης όσο και της συνεχιζόμνης ή δια βίου μάθησης με τις πραγματικές απαιτήσεις της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.
 • Το σημερινό πλαίσιο συνεργασίας ΑΕΙ και επιχειρήσεων δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και πρέπει να αναβαθμιστεί δραστικά, δεδομένης και της αναγκαιότητας τάχιστης προσαρμογής της Χώρας στις σύγχρονες διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις.
 • Ο ρόλος της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος στη σημερινή συγκυρία της αναγκαιότητας βέλτιστου εθνικού σχεδιασμού για την ταυτόχρονη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027, γεγονός που επιτάσσει την κατάλληλη προετοιμασία των νέων Μηχανικών για την ετοιμότητα συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία της μελέτης, κατασκευής και διαχείρισης τεχνικών έργων.

 

Το ΕΜΠ και το ΕΣΒΥΚ συμφώνησαν και υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας και ανέθεσαν σε Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης να εξειδικεύσει τα πεδία συνεργασίας τους, όπως ενδεικτικά:

 • Διερεύνηση των τάσεων απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Συμβολή στην αναθεώρηση υπαρχόντων ή/και στην κατάστρωση νέων προπτυχιακών ή ακόμα και διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 • Σχεδιασμό Προγραμμάτων Πρακτικής Επιμόρφωσης/Κατάρτισης και συνεχιζόμενης ή δια βίου εκπαίδευσης.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Προώθηση της συνεργασίας των Σχολών του ΕΜΠ με τις τεχνικές επιχειρήσεις σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.
 • Προετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
 • Διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, εκδηλώσεων).
 • Συγκρότηση ομάδων εργασίας για την παραγωγή προτάσεων πολιτικής και κατευθυντήριων οδηγιών σε θέματα και ζητήματα της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών.

 

Η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας των δύο μερών αποτελεί έμπρακτη κοινή αναγνώριση του κομβικού ρόλου της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των μηχανικών για την επιτυχή παραγωγή τεχνικών έργων και υποδομών στη Χώρα, καθώς και του κρίσιμου ρόλου της βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχή βελτίωση της ευημερίας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών.

 

*Ο καθηγητής κ. Ευάγγελος Σαπουντζάκης είναι Αντιπρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)