Το τυπικό βήμα για τη μετατροπή της σε ΑΕΕΑΠ έκανε η Premia, με την τροποποίηση του καταστατικού της. Πλέον η επίσημη επωνυμία της εταιρείας είναι «Premia Ανώνυμος Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία». Επιπλέον, στο νέο καταστατικό τονίζεται πως στους μετόχους καταβάλλεται μέρισμα ποσοστού τουλάχιστον 50% επί των ετησίων καθαρών προς διανομή κερδών της εταιρείας, αφού πρώτα παρακρατηθεί κάθε ποσό που προβλέπεται από το νόμο 4548/2018, ενώ επιτρέπεται η διανομή χαμηλότερου ποσοστού ή μη διανομή μερίσματος από την εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, είτε προς σχηματισμό έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη κεφαλαίου, είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύον καταστατικό, η διαδικασία διάθεσης των καθαρών κερδών της εταιρείας είχε ως εξής:
– Προηγείτο η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Για το σκοπό αυτό αφαιρείτο τουλάχιστον το ένα εικοστό των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή έπαυε να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό έφτανε σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου.
– Ακολουθούσε η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018 για την καταβολή του μερίσματος.
– Η Γενική Συνέλευση διέθετε ελεύθερα το υπόλοιπο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build