Περιπετειώδης ήταν η διαδικασία ανάθεσης του έργου για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την εταιρεία Μ&Κ Τεχνικά Έργα να επικρατεί εν τέλει μεταξύ οκτώ ενδιαφερομένων και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο διαγωνισμός, προϋπολογισμού 1.898.000 ευρώ, προκηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και σε αυτόν συμμετείχαν οκτώ ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, με την εταιρεία Τ&Τ Τεχνικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ να αναδεικνύεται μειοδότρια με ποσοστό έκπτωσης 53,64%., έναντι 44,11% της Μ&Κ Τεχνικά Έργα και 44,09 της Valcon ΑΤΕ, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα των καλύτερων προσφορών.

Ωστόσο, τον Μάιο του ίδιου έτους η Μ&Κ Τεχνικά Έργα κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης, στρεφόμενη τόσο κατά της μειοδότριας Τ&Τ, όσο και κατά της Valcon, ισχυριζόμενη ότι οι προσφορές τους ήταν μη νόμιμες, λόγω μη συμπλήρωσης του ύψους του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των εργολαβικών τους συμβάσεων στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασής τους.

Με τη σειρά τους, οι Τ&Τ και Valcon απάντησαν ασκώντας παρεμβάσεις κατά της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας. Όμως η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δικαίωσε την προσφυγή της Μ&Κ Τεχνικά Έργα, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2022, σε συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, οι προσφορές των Τ&Τ και Valcon να απορριφθούν και να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος η Μ&Κ Τεχνικά Έργα. Στη συνέχεια η εταιρεία κατέθεσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πριν από λίγους μήνες οριστικοποιήθηκε η ανάθεση του έργου σε αυτήν.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Σκοπός του έργου είναι η κυκλοφοριακή, λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση και αναβάθμιση της περιοχής. Οι επεμβάσεις εστιάζονται στην απελευθέρωση-ανάκτηση κατειλημμένων χώρων από την παράνομη στάθμευση, τη διευκόλυνση προσβάσεων για όλους, με την δημιουργία ευδιάκριτων ζωνών κίνησης και στάσης πεζών, την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με την επιλογή ανάλογων υλικών επίστρωσης και στοιχείων αστικού εξοπλισμού, και τη βελτίωση του μικροκλίματος με την ενίσχυση και συμπλήρωση των υφιστάμενων δενδροστοιχιών και την δημιουργία νέων, και την δημιουργία εκτενών χώρων πρασίνου κατά μήκος της περίφραξης του Νοσοκομείου καθώς και χώρων πρασίνου στους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build