Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται σε 19.597.602 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους, προερχόμενους από τα ανταποδοτικά τέλη του δήμου. Όπως διευκρινίζεται, η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο αφορά σε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης για την εγκατάσταση – αντικατάσταση υλικών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας – συντήρησης του συστήματος για δώδεκα έτη μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος από την αναθέτουσα αρχή.

Στη διακήρυξη αναφέρεται, μεταξύ άλλων για τον οδοφωτισμό του δήμου, ότι οι βασικές υποδομές βρίσκονται στο προσδόκιμο ζωής τους και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του δήμου. «Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται υψηλό και για το λόγο αυτό επιλέγεται η συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει», υποστηρίζεται ενώ σε άλλο σημείο εκφράζεται η επιθυμία του δήμου να «συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έως το 2030» και υπογραμμίζεται η ανάγκη για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των υποδομών του.

Παράλληλα αναφέρεται ότι η ανάγκη συντήρησης του συστήματος, σε συνδυασμό με το παλαιό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, επιβαρύνει τους διαθέσιμους πόρους του δήμου και έχει σημαντικές επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο περιβάλλον, ενώ η λειτουργία του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων δεν διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη και η λήξη της λειτουργίας δεν βασίζεται στην πραγματική ώρα ανατολής – δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία.
Πώς θα αναβαθμιστεί ο οδοφωτισμός

Όπως διευκρινίζεται, η αναβάθμιση του οδοφωτισμού του δήμου, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας, θα επιτευχθεί

1)με την εγκατάσταση 10.003 νέων φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED σε επιλεγμένο τμήμα του δικτύου,

2)τη λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού – ελέγχου ενέργειας σε επίπεδο κόμβου (pillar) για 1.558 φωτιστικά και σε επίπεδο φωτιστικού για 8.445 φωτιστικά σώματα που θα εγκατασταθούν σε δρόμους και θα συνοδεύονται από κατ’ ελάχιστο 8.445 ασύρματους ελεγκτές και iii] τη λειτουργία συστήματος περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης περιλαμβανομένης και της βλαβοληψίας. Το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μεσεγγύησης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build