Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την από κοινού απόκτηση ελέγχου της εταιρείας Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Μονοπρόσωπη ΑΕ από τις εταιρείες Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη AE και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση:

“Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 23 Αυγούστου ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ΄αριθ. 744/2021 απόφαση της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 3959/2011, την από 18.6.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής Μονοπρόσωπη ΑΕ από τις εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ακινήτων Κατασκευών και Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη AE του ομίλου Motor Oil.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία αφορά πρωτίστως την ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο και μη-διασυνδεδεμένο σύστημα στην Ελλάδα όσο και τις σχετικές υπό-αγορές, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011,δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά”.