Για μία ασυνήθιστη υπόθεση κλήθηκε να αποφανθεί το αυτοτελές τμήμα νομικής στήριξης της γενικής γραμματείας υποδομών, η οποία αφορά σε ένα… ταλαιπωρημένο αρδευτικό έργο στη Μαγνησία. Η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2014, όταν η εταιρεία ΣΧΣ ΑΤΕΕ υπέγραψε με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμβαση ποσού 10.747.035,69 ευρώ για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Μαγνησίας, ένα σημαντικό αρδευτικό έργο για την περιοχή. Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίστηκε στους 24 μήνες, όμως δόθηκε παράταση δέκα ακόμα μηνών μετά από αίτημα της αναδόχου εταιρείας, χωρίς δική της υπαιτιότητα. Ακολούθησαν και περαιτέρω παρατάσεις μέχρι και τον Μάρτιο του 2023.

Στις 7 Μαρτίου 2023 η εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη, ενώ στις 21 Μαρτίου η ίδια αιτήθηκε τη διάλυση της σύμβασης λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας του έργου. Όμως στις 2 Οκτωβρίου, μετά από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, η εταιρεία διατάχθηκε να προβεί άμεσα στη μελέτη του τρόπου υποστήριξης και κατασκευής για την αποκατάστασης της υποθεμελίωσης ενός τοιχίου και στη μελέτη του τρόπου αντιστήριξης και κατασκευής των μόνιμων πρανών του δεξιού αντερείσματος, λόγω βλάβης.

Η εταιρεία αντέδρασε καταθέτοντας ένσταση κατά της απόφασης αυτής.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ΣΧΣ ΑΤΕΕ, η επίμαχη απόφαση ήταν άκυρη, καθώς η εταιρεία καλείτο να εκπονήσει μελέτες και να προβεί σε εκτέλεση εργασιών βάσει διαλυμένης σύμβασης. Αλλά ακόμα και αν δεν ίσχυε αυτό και πάλι δεν θα μπορούσε να εκπονήσει μελέτες, ενώ δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες μετά την έγκριση μελετών, χωρίς να κανονιστούν νέες τιμές μονάδας των προς εκτέλεση εργασιών, δεδομένου ότι η ανάδοχος έχει απομακρυνθεί από τον τόπο του έργου. Από την πλευρά του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρίστηκε πως η σύμβαση με την ΣΧΣ ΑΤΕΕ είναι ακόμη ενεργή, καθώς το αίτημα διάλυσης της σύμβασης απορρίφθηκε και η επακόλουθη ένστασή της απορρίφθηκε σιωπηρά. Υποστήριξε επίσης πως η εκτέλεση των εργασιών είναι εφικτή γιατί η ανάδοχος δεν έχει απομακρυνθεί από το έργο, καθώς ο μηχανολογικός εξοπλισμός και όλες οι εγκαταστάσεις είναι στο εργοτάξιο.

Δικαίωση για την εταιρεία
Εν τέλει, αυτή που δικαιώθηκε ήταν η ΣΧΣ ΑΤΕΕ, καθώς η γενική γραμματεία υποδομών έκρινε πως πράγματι η εταιρεία είχε δικαίωμα να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή μετά τον Σεπτέμβριο του 2018.
Επεσήμανε ακόμα πως εν προκειμένω δεν πρόκειται για ελάττωμα του έργου, η αποκατάσταση του οποίου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου, αλλά για βλάβες που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία και, ενώ πρόκειται για νέες εργασίες και δε γεννάται υποχρέωση της αναδόχου να τις αποκαταστήσει. Έτσι, η επίμαχη απόφαση κρίθηκε ακυρωτέα. «Δεδομένου του αδιεξόδου που παρουσιάζεται στην εξέλιξη του έργου, κρίνεται ότι είναι προτιμότερο, προς το συμφέρον του, να διαλυθεί η παρούσα εργολαβία και να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με νέα εργολαβία», καταλήγει η απόφαση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build