«Μπλόκο» στους όρους της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού που ουσιαστικά ευνοούσαν την ανάληψη του οδικού έργου επέκτασης της Ιονίας Οδού για το τμήμα Ιωαννίνων-Κακαβιάς από κατασκευαστικές έβδομης τάξης, έθεσε και τυπικά η απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Μάλιστα σε σημεία της απόφασης γίνεται λόγος για μη νόμιμες πρακτικές από πλευράς της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, η οποία έχει την ευθύνη ανάθεσης του έργου.

Η Αρχή που εξέδωσε την απόφαση κλήθηκε να συνεδριάσει και να γνωμοδοτήσει επί της προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσαν τέσσερις εταιρείες έκτης τάξης, Δομική Κρήτης, ΕΚΤΕΡ, ΕΡΕΤΒΟ και ΤΕ.ΝΑ. Οι τέσσερις εταιρείες με την προδικαστική προσφυγή που είχαν καταθέσει, ζητούσαν να ακυρωθεί η διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για το συγκεκριμένο έργο, αμφισβητώντας τις πρόσθετες απαιτήσεις και όρους της και επισημαίνοντας ότι παρακωλύουν την «άθροιση της ελάσσονος ικανότητας και προσόντων των συμμετεχόντων σε κοινοπραξία».

«Όροι που περιόριζαν μη νόμιμα τον ανταγωνισμό»
Η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκρινε ότι στην διακήρυξη του διαγωνισμού υπήρχαν όροι μη αναλογικοί, οι οποίοι περιόριζαν «μη νόμιμα τον ανταγωνισμό» και όπως επισημαίνει «δυσχέραιναν τη συμμετοχή ενώσεων», όπως αυτή των τεσσάρων εταιρειών. Στο σχετικό κείμενο της απόφασης που έχει στη διάθεσή του το Build, αναφέρεται ότι οι όροι του προκηρυχθέντος διαγωνισμού περιελάμβαναν συγκεκριμένους περιορισμούς στην άθροιση ικανοτήτων, «εισάγοντας αναιτιολόγητη μεθοδολογία προσμέτρησης της επιμέρους ελάσσονος εμπειρίας μελών της ένωσης».

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η άθροιση των επιμέρους δυνατοτήτων ελάσσονος εμπειρίας μελών της κοινοπραξίας. Προσθέτει μάλιστα ότι η εμπειρία των εταιρειών έκτης τάξης εν προκειμένω, προκύπτει από τη συμμετοχή τους στην εκτέλεση περισσότερων επιμέρους σχετικών συμβάσεων κατά το παρελθόν, ακόμα και σε διαφορετικά μεταξύ τους αντικείμενα και επομένως είναι δυνατός ο συνδυασμός τους και σε αυτή την περίπτωση καθότι το συγκεκριμένο έργο απαιτεί τον συνδυασμό διακριτών μεταξύ τους αντικειμένων.

Ειδική μνεία γίνεται στη συγκεκριμένη απόφαση και στο γεγονός ότι η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, «υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής της ευχέρειας και απαιτεί ότι για να προσμετρηθεί η εμπειρία σε αυτοκινητοδρόμους, θα πρέπει να προέρχεται από αυτοκινητόδρομο ή σιδηροδρομικό έργο μήκους τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων». Τονίζει μάλιστα ότι με αυτόν τον τρόπο απαιτείται δυσανάλογη εμπειρία από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και απαγορεύεται η επίκληση εμπειρίας από μικρότερα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, τα οποία θα μπορούσαν να επικαλεστούν αθροιστικά τα μέλη της κοινοπραξίας προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έρχεται ουσιαστικά εκτός από το να κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, να ακυρώσει την ίδια στιγμή την διακήρυξη του διαγωνισμού, ορίζοντας ταυτόχρονα την επιστροφή των παραβόλων που έχουν καταβάλει τα μέλη της κοινοπραξίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build