Τον διαγωνισμό για τον οδικό άξονα «Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά», προϋπολογισμού 310 εκατομμύρια ευρώ, προκήρυξε χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η δημοπράτηση του οδικού άξονα γίνεται ως δρόμου ταχείας κυκλοφορίας και με ανισόπεδους κόμβους που θα εξυπηρετούν την περιοχή. Ο οδικός άξονας, μήκους 70 χιλιομέτρων, θα ενώνει την πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ηπείρου με τη γειτονική Αλβανία με ταχύτητα και ασφάλεια. Παράλληλα, ο νέος δρόμος θα αναβαθμίσει την αστική κίνηση στη πόλη των Ιωαννίνων, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στην Ιόνια Οδό της περιοχής της Κόνιτσας και κατ’ επέκταση των περιοχών της Φλώρινας και της Καστοριάς, ενώ παράλληλα εκτρέπει σημαντικούς υπερτοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων και συνδέει την Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων, διοχετεύοντας την βαριά κυκλοφορία στο δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων.

Στα σημαντικά οφέλη του οδικού άξονα Ιωάννινα – Καλπάκι – Κακαβιά είναι και η εξυπηρέτηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων, καθώς και του κύριου όγκου της κυκλοφορίας μεταξύ Αλβανίας – Ελλάδας, αφού η συνέχεια της οδού μετά την Κακαβιά εξυπηρετεί τις παραλιακές περιοχές της Αλβανίας και τα Τίρανα, από τις οποίες προέρχεται μεγάλος αριθμός χρηστών της οδού. Σημειώνεται επίσης ότι, αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής
Σύμφωνα με την προκήρυξη, κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει μεταξύ άλλων:
– Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους € 45.000.000
– Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους € 2.700.000
– Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους € 2.700.000
– Αξία παγίων ελάχιστου ύψους € 9.000.000
– Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών στον τομέα των κατασκευών κατά τις πλέον πρόσφατες πέντε οικονομικές χρήσεις, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ
– Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα πρέπει να έχει κατασκευάσει (αυτοτελώς ή ως μέλος κοινοπραξίας) έργο (α) αυτοκινητόδρομου ή (β) οδού ελάχιστου συνολικού εύρους ασφαλτικού οδοστρώματος, για κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας 6,50 μ., ή (γ) σιδηροδρομικής υποδομής μήκους (για κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις) τουλάχιστον 25 χλμ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build