Εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προβλέπει το άρθρο 7 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη βουλή. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η αναθέτουσα αρχή να διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής. Με τη ρήτρα ορίζονται οι δυνατότητες αναπροσαρμογής του τιμήματος, ώστε να είναι γνωστές στους διαγωνιζόμενους ήδη από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση οι ρήτρες αναπροσαρμογής του τιμήματος μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, υπό τον ορό ότι θα είναι σαφείς, συγκεκριμένες, θα αποτυπώνονται με μαθηματικό τύπο και θα αιτιολογούνται βάσει των ιδιαιτεροτήτων της συμβάσης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών προκύπτουν δυναμικά μέσω αναφοράς σε στοιχειά επισήμων παρατηρητήριων τιμών.

Ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής – Οι δύο τύποι
Στα έγγραφα της συμβάσης για την αναπροσαρμογή της τιμής θα εφαρμόζεται ο τύπος: Τ = Τ προσφοράς Χ (1 ± ΔΤΚ). Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετησία βάση της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών. Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή τιμής εφαρμόζεται αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι συνθήκες: i) έχουν παρέλθει δώδεκα μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προφορών, που καθορίζεται στα έγγραψα σύμβασης, ii) o δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από -1% και μεγαλύτερος από 3% και iii) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή αναπροσαρμογής τιμής.

«Στα έγγραφα σύμβασης της μπορεί να προβλέπεται άλλος αναπροσαρμογής της τιμής εφόσον αυτός είναι σαφής, συγκεκριμένος, αποτυπώνεται μαθηματικά και αιτιολογείται ειδικά βάσει των ιδιαιτεροτήτων σύμβασης ή εφόσον οι τιμές των αγαθών υπολογίζονται, βάσει επίσημων τιμών αναφοράς», αναφέρεται στο σχέδιο νόμου. Ωστόσο, για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης κτιρίων ορίζεται ότι τιμή αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον τύπο: = Τ προσφοράς (1 ± α). Όπου α: αύξηση του κατώτατου μισθού εργαζόμενου σε σχέση με αυτόν που ίσχυε κατά καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή. Η αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται αν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build