Η Άκτωρ αναδείχθηκε, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως οριστικός ανάδοχος του έργου της κατασκευής του φράγματος Τσικνιά στο νησί της Λέσβου. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η εταιρεία πέτυχε να της κατακυρωθεί οριστικά η σύμβαση έχοντας υποβάλει προσφορά με έκπτωση 1,48%, επικρατώντας του έτερου συμμετέχοντα στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα, ο οποίος ήταν η Intrakat. Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 98.083.440 ευρώ (με ΦΠΑ 17%). Το τελικό οικονομικό του αντικείμενο, όπως διαμορφώνεται με την προσφερόμενη έκπτωση, ανέρχεται σε 82.591.798,96 ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).

Σε τι αφορά το έργο
Υπενθυμίζεται, ότι το αντικείμενο του έργου αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24 χιλιάδες κυβικά μέτρα/ημέρα πόσιμο νερό (στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής της Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά. Στην εργολαβία περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει οριστεί σε 60 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.

Οι εργασίες που θα γίνουν
Όσο για το αντικείμενο της εργολαβίας, αφορά στην κατασκευή του φράγματος Τσικνιά μαζί με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και της παρακολούθησης της πρώτης πλήρωσης με προσωπικό κατάλληλης σχετικής εμπειρίας, της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) του ταμιευτήρα του φράγματος, έργα ΠΜ και ΗΜ και της δοκιμαστικής λειτουργίας και θέσης σε αποδοτική λειτουργία της ΕΕΝ, του κτιρίου του κεντρικού αντλιοστασίου με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό άντλησης έως τις δεξαμενές Αγ. Παρασκευής (νέα υφιστάμενη), Καλλονής (νέα) και δεξαμενή φόρτισης ΔΦ1 προς τη δεξαμενή Γυαλί (νέα), των δεξαμενών Καλλονής (500m3) και νέας δεξαμενής 3000 m3 στη θέση Γυαλί, της δεξαμενής φόρτισης ΔΦ1 (300 m3) και ΦΔΕ1 (100 m3) ανάντη σήραγγας υδραγωγείου, αγωγών υδραγωγείου και, τέλος, του Κέντρου Παρακολούθησης και Ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και τηλεχειρισμού του Η/Μ εξοπλισμού του συνόλου των έργων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build