Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022 έκανε γνωστά η Intrakat. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 225,4 εκατ. ευρώ έναντι 214,8 εκατ. το 2021, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4,9%. Ακόμη, το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου ανήλθε σε 799,4 εκατ. ευρώ πλέον 524,9 εκατ. νέα προς υπογραφή έργα που έχει μειοδοτήσει έως σήμερα η εταιρεία και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Συνεπώς, τα προς εκτέλεση έργα στις 31/12/2022 διαμορφώθηκαν σε 1,32 δισ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. στις 31/12/2021.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, τώρα, ήταν 18,2 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά 17,02%. Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε βελτίωση και ανήλθε σε 8,1% από 7,2% το 2021. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε ζημίες 2,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 2,9 εκατ. το 2021. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 23,1 εκατ. ευρώ από ζημίες 21,5 εκατ. το 2021.

Τι άλλο επιβάρυνε τα αποτελέσματα το 2022
Κατόπιν, η εταιρεία αναφέρεται διεξοδικά στους επιπλέον παράγοντες οι οποίοι διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο την περασμένη χρονιά στη διαμόρφωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει ότι αυτά επιβαρύνθηκαν από
• τις σημαντικές αυξήσεις των τιμών βασικών υλικών, των μεταφορικών εξόδων και καυσίμων λόγω της ενεργειακής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία,,
• την αύξηση των διοικητικών εξόδων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο επιπλέον κόστος προετοιμασίας προκειμένου η Intrakat να συμμετάσχει ανταγωνιστικά στους διαγωνισμούς των έργων που προκηρύχθηκαν το 2022 αλλά και να προετοιμαστεί για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς και ειδικά σε αυτούς που αφορούν έργα υποδομών του Δημοσίου και έργα ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ και
• έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα και προβλέψεις απομείωσης που ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στο ύψος των 3 εκατ. και 4,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Αυξημένος ο συνολικός δανεισμός, αλλά…

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, τώρα, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν τα ενσώματα πάγια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 106,4 εκατ. ευρώ από 58,3 εκατ. στις 31/12/2021, λόγω επενδύσεων σε ΑΠΕ και real estate, καθώς και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια, που ανήλθαν σε 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 41,8 εκατ. στις 31/12/2021.
Συν τοις άλλοις, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή, όμως, αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 9,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε 127,5 εκατ. ευρώ, από 125,6 εκατ. στις 31/12/2021.

Το βελτιωμένο β’ εξάμηνο
Η εταιρεία υπογραμμίζει, ακόμη, ότι στο β’ εξάμηνο της χρήσης 2022 κατεγράφη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, η οποία απεικονίζεται κυρίως στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του εν λόγω εξαμήνου, ο οποίος ανήλθε στο επίπεδο των 122,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ύψους 15,4 εκατ. ευρώ από 2,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ενώ αντίστοιχα, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 12,6% από 2,7% το πρώτο εξάμηνο.

Η εταιρεία καταλήγει σημειώνοντας πως ναι μεν οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές των πρώτων υλών αναμένεται να συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα, αλλά αναμένεται παράλληλα να μετριαστούν μέσω των μηχανισμών αναθεώρησης των τιμών για τα δημόσια έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που σκοπό τους έχουν να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και να βελτιωθούν τα περιθώρια κέρδους των τεχνικών έργων. Επιπρόσθετα, η ανάληψη νέων έργων θα βελτιώσει τα οικονομικά αποτελέσματα της Intrakat, αντισταθμίζοντας την αύξηση των διοικητικών εξόδων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build