Υπογράφτηκε, από την Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) και τον ανάδοχο, που είναι η Άβαξ ΑΕ, η σύμβαση έργου για κατασκευή δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης για διανομή φυσικού αερίου, συνδέσεων παροχετευτικών αγωγών και εγκατάστασης εξοπλισμού (σταθμών μέτρησης και ρύθμισης, βανών, κλπ) στην Πάτρα. Η εταιρεία είχε επιτύχει να της κατακυρωθεί η σύμβαση προσφέροντας έκπτωση 8,65% και το ποσό των 22.130.449,15 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν ύψους 24.204.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Σημειώνεται, ότι το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΔΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα.

Τι προβλέπεται να υλοποιηθεί
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μελέτη, κατασκευή και ενεργοποίηση χαλύβδινου δικτύου μέσης πίεσης (19 bar), εγκατάσταση σταθμών διανομής που θα τροφοδοτήσουν δίκτυο χαμηλής πίεσης, κατασκευή δικτύου από πολυαιθυλένιο χαμηλής πίεσης (4 bar), εγκατάσταση σελλών παροχής επί του δικτύου, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών πολυαιθυλενίου από τον κεντρικό αγωγό έως τον ρυθμιστή (4 bar), εγκατάσταση ρυθμιστών, κατασκευή παροχετευτικών αγωγών από τον ρυθμιστή έως τον μετρητή (25 mbar) και, επιπλέον, εγκατάσταση μετρητών για τη διανομή του αερίου σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές.

Η προθεσμία που έχει η Άβαξ ΑΕ για να αποπερατώσει το έργο
Από εκεί και πέρα, η διάρκεια του έργου έχει οριστεί στους 22 μήνες από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο ένας από αυτούς τους μήνες αφορά στην εγκατάσταση του αναδόχου και οι υπόλοιποι 21 στην κατασκευή. Πάντως, βάσει της σύμβασης, η Άβαξ ΑΕ έχει την υποχρέωση να παραδίδει το κάθε τμήμα του έργου εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στις εκάστοτε εντολές εργασίας. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική. Τέλος, η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες πιστοποίησης των συγκολλητών και την έγκριση των πιστοποιητικών των ηλεκτροσυγκολλητών του έργου με δικά της υλικά και μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build