Σε εργασίες αποκατάστασης του Ενωτικού Υδραγωγείου Μόρνου-Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Κλειδί-Δαφνούλα προχωρά η ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Προκήρυξε, λοιπόν, τον σχετικό ανοικτό διαγωνισμό για να αναθέσει αυτές τις εργασίες, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται σε 27.138.379,44 ευρώ (με ΦΠΑ). Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 25 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 9/10/2023 και ώρα 10:00 για να καταθέσουν τις προσφορές τους.

Το αντικείμενο της εργολαβίας
Από γεωγραφικής άποψης, το δημοπρατηθέν έργο τοποθετείται στην περιοχή των κοινοτήτων Κλειδιού, Ασωπίας και Δαφνούλας του Δήμου Τανάγρας στον Νομό Βοιωτίας. Αποσκοπεί, δε, στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του υδραγωγείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σενάρια αμφίδρομης μεταφοράς του νερού.

Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται, συγκεκριμένα:
1. η υλοποίηση έργων αποκατάστασης του υδαταγωγού από PCCP ονομαστικής διαμέτρου DN1800 (αντικατάσταση τμημάτων σωλήνων από PCCP με χαλυβδοσωλήνες DN1800/14,3 συνολικού μήκους 3 χλμ. περίπου, επισκευή-ενίσχυση τμημάτων των σωλήνων από PCCP, συνολικού μήκους 700 μ. περίπου, αποκατάσταση και προστασία όλων των αρμών των αγωγών από PCCP εσωτερικά, με τοποθέτηση συνδέσμων τύπου Amex-10 Mono Seal ή ανάλογου),

2. παρεμβάσεις βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του υδραγωγείου (μεταξύ άλλων, κατασκευή by-pass DN400 για την ελεγχόμενη πλήρωση του υδραγωγείου από τη διώρυγα Μόρνου στη δικλίδα V1/DN1800 Δαφνούλας, έργα ελέγχου άμεσης απαγωγής και εισαγωγής αέρα στον αγωγό κατά την πλήρωση, εκκένωση και λειτουργία ήτοι αεροβαλβίδες στις θέσεις των ανθρωποθυρίδων και έργα βελτίωσης της συντήρησης-επισκευών του υδραγωγείου με προσθήκη δύο δικλίδων DN1800, μία στο ενδιάμεσο του τμήματος Δαφνούλας-αντλιοστασίου Β2 και μία στο ενδιάμεσο του τμήματος αντλιοστασίου Β2- Έργου Καταστροφής Ενέργειας Κλειδιού) και

3. η δοκιμαστική λειτουργία του Ενωτικού Υδραγωγείου για έναν μήνα – μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί το σύνολο του Ενωτικού Υδραγωγείου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, ώστε να διαπιστωθεί η επάρκεια και η ορθή λειτουργία του συνόλου του υδραγωγείου που περιλαμβάνει τα νέα υπό κατασκευή τμήματα (χαλύβδινα τμήματα) τις σήραγγες και τα παραμένοντα τμήματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση που από τη δοκιμαστική λειτουργία παρατηρηθεί αστοχία του υδραγωγείου σε σημείο που δεν εμπίπτει στη μελέτη του έργου και ως εκ τούτου δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, ο τελευταίος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα τμήματα αυτά, κάνοντας χρήση της προβλεπόμενης προαίρεσης. Στο ενδεχόμενο αυτό, ο χρόνος αποκατάστασης της αστοχίας θα είναι ανάλογος του χρόνου που απαιτήθηκε για αντίστοιχες παρεμβάσεις που έγιναν στο υδραγωγείο κατά τη φάση των κατασκευαστικών εργασιών του έργου και δεν θα συνυπολογισθεί στη συμβατική του διάρκεια. Η δοκιμαστική λειτουργία θεωρείται ότι περατώθηκε με επιτυχία εφόσον το υδραγωγείο (νέο και παραμένοντα τμήματα) έχει λειτουργήσει για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (ένας μήνας) αδιάλειπτα χωρίς προβλήματα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build