Τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζει το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Άβαξ λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εντός του δ’ τριμήνου 2022 και τα προς υπογραφή έργα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ομίλου για την πορεία των οικονομικών της μεγεθών. Ειδικότερα, στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του έτους, ο όμιλος Άβαξ έχει υπογράψει συμβάσεις συνολικής αξίας €150 εκατ., ενώ την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν και συμβάσεις αξίας €445 εκατ. προς υπογραφή στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Ως προς τον τζίρο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 ανήλθε σε €295,1 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση 27,2% σε σχέση με €405,5 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €100,8 εκατ., σημειώνοντας μείωση 29,9% έναντι €143,8 εκατ. στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2021.

Η μείωση αυτή οφείλεται στη σημαντική καθυστέρηση έναρξης των νέων έργων, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν ορισμένα μεγάλα έργα κυρίως στο εξωτερικό. Οι σημαντικές καθυστερήσεις οφείλονται και στις μεγάλες αυξήσεις τιμών στα κατασκευαστικά υλικά, τα μεταφορικά έξοδα και τα καύσιμα, καθώς πολλοί φορείς υλοποίησης έργων αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν τους προϋπολογισμούς των προγραμματισμένων έργων και να αναβάλλουν τις διαδικασίες ανάθεσής τους για αρκετούς μήνες, οδηγώντας σε μειωμένη δραστηριότητα στο εννεάμηνο του 2022.

Ανάκαμψη της μικτής κερδοφορίας στο γ’ τρίμηνο 2022
Τα υψηλότερα τιμολόγια προμήθειας και μεταφοράς δομικών υλικών, και οι αυξημένες δαπάνες ενέργειας συμπίεσαν την μικτή κερδοφορία του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανερχόμενη σε €9 εκατομμύρια στο εννεάμηνο του 2022 έναντι €35,8 εκατομμυρίων στην συγκρίσιμη περίοδο του 2021. Στο γ’ τρίμηνο όμως άρχισε να καταγράφεται σημαντική ανάκαμψη του μεικτού αποτελέσματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε κέρδος €12,2 εκατομμυρίων έναντι ζημιάς €3,3 εκατομμυρίων στο εξάμηνο του 2022, και έναντι κέρδους €9,4 εκατομμυρίων στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2021.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημιογόνο κατά €4,2 εκατομμύρια έναντι κέρδους €15,2 εκατομμυρίων στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ στο γ’ τρίμηνο του 2022 καταγράφηκε κέρδος προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €14,3 εκατομμυρίων, έναντι ζημιάς €18,5 εκατομμυρίων στο εξάμηνο του 2022 και κέρδους €3,4 εκατ. στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2021.

Επιλεγμένες αποεπενδύσεις
Προκειμένου να ενισχύσει την ταμειακή του ρευστότητα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων, ο όμιλος προχώρησε σε επιλεγμένες κινήσεις αποεπένδυσης. Η πλέον πρόσφατη αποεπένδυση είναι η πώληση της συμμετοχής του ομίλου στην παραχώρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, για την οποία εισπράχθηκε τίμημα περίπου €60 εκατ., ενώ τον Ιούνιο είχε προηγηθεί η πώληση χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ της Volterra με αντίστοιχο τίμημα, και το 2020 η πώληση των κτηρίων των κεντρικών γραφείων του ομίλου στο Μαρούσι έναντι €34 εκατ. Από τις τρείς αυτές απόεπενδύσεις καταγράφεται συνολικό κεφαλαιακό κέρδος άνω των €90 εκατ..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build