Η ΑΒΑΞ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 285,5 εκατ. ευρώ και η ΑΒΑΞ προσέφερε έκπτωση 10,1%. Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υποδομών απέρριψε την προσφορά της κοινοπραξίας ΤΕΚΑΛ – CMC SpA – ΙΝΤΕΡΚΑΤ που είχε μειοδοτήσει με έκπτωση 14%. Η επιτροπή έκρινε ότι «δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία ‘Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop.’ έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου και είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας».

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «ο οικονομικός φορέας που καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (παραδεκτή) προσφορά, µόνο βάσει τιμής είναι ο φορέας µε την επωνυμία ‘ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ ΑΕ’, με έκπτωση 10,10% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας». Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά έξι οικονομικοί φορείς, με τις εταιρείες Μυτιληναίος, Τέρνα, Intrakat και Άκτωρ να καταθέτουν προσφορές με χαμηλότερες εκπτώσεις.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Το έργο, μήκους 25 περίπου χιλιομέτρων, αποτελεί τμήμα του διαγώνιου οδικού άξονα «Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο», περιλαμβάνει έξι 6 ισόπεδους κόμβους, δίκτυο παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων καθώς και εκτέλεση των κάθε είδους χωματουργικών έργων, τεχνικά έργα – μεταξύ άλλων οχετοί, γέφυρες, τοίχοι, δύο σήραγγες, κρασπεδορείθρα και πλακοστρώσεις -, έργα οπλισμένης γης, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση, ασφάλιση, περίφραξη των οδικών έργων, αποχέτευση-αποστράγγιση και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (οδοφωτισμός υπαίθριων έργων, εγκαταστάσεις υπόγειων έργων κλπ).


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build