Ως αβάσιμη απορρίφθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών η ένσταση που είχε υποβληθεί από την Άκτωρ, αναφορικά με αποζημιώσεις που διεκδικεί για τις καθυστερήσεις στο έργο της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Ειδικότερα, η ένσταση αφορούσε αίτημα της εταιρείας προς την Αττικό Μετρό, σχετικά με αποζημίωσή της για θετικές ζημίες περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Ιουλίου 2022, εξαιτίας διαρκούς υπερημερίας της Αττικό Μετρό ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, για συνολικό ποσό ύψους 1.422.149,26 ευρώ. Το αίτημα έγινε εν μέρει αποδεκτό, με την αποζημίωση να ορίζεται όμως στα 851.718,04 ευρώ. Η Άκτωρ υπέβαλε ένσταση, ζητώντας το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης που διεκδικούσε, καθώς και επιπλέον 557.141,80 ευρώ, σύμφωνα με τους δικούς της υπολογισμούς, κατ’ αναλογία της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού που της αναγνωρίστηκε ως αποζημιωτέα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Άκτωρ, το περιεχόμενο της επίμαχης απόφασης «είναι μη νόμιμο, αντισυμβατικό και αβάσιμο», λόγω πρωτίστως «της παράλειψης της Αττικό Μετρό να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοπράτηση, ανάθεση και ολοκλήρωση του συνόλου των αντικειμένων άλλων αναδόχων, καθώς και για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, για τις οποίες έχει αναλάβει τον σχετικό κίνδυνο». Επίσης, η εταιρεία χαρακτήριζε ως «αναιτιολόγητη, μη νόμιμη και αβάσιμη» την απόφαση να μην περιληφθούν για αποζημίωση δαπάνες συνολικού ποσού 336.479,16 ευρώ, οι οποίες, αν και είχαν τιμολογηθεί στον κρίσιμο διάστημα, δεν είχαν ακόμη εξοφληθεί.

Γιατί απορρίφθηκε η ένσταση
Ωστόσο, το αυτοτελές τμήμα νομικής στήριξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών απέρριψε την ένσταση, επιχειρηματολογώντας ότι η τιμολόγηση δαπανών αποτελεί για την ανάδοχο υποχρέωση πληρωμής αυτών, μέχρι εξόφλησης της οποίας οι τιμολογηθείσες δαπάνες δεν μπορούν να περιληφθούν σε Α.Π.Ε. θετικών ζημιών του έργου, και άρα το εν λόγω αίτημα «τίθεται προώρως από την ανάδοχο». Αβάσιμα κρίθηκαν εξάλλου και τα αιτήματα της εταιρείας για επιπλέον αποζημιώσεις, όπως:

– Αποζημίωση για δαπάνες προσωπικού λόγω της παρατεταμένης παραμονής της αναδόχου στο έργο. Οι δαπάνες αυτές κρίθηκε ότι συνδέονται με παροχές μη επιβεβλημένες από τα συμβατικά τεύχη και μη αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου.

– Επιπλέον αποζημίωση για τον εξοπλισμό μηχανημάτων γενικής χρήσης: Η ανάδοχος υπολογίζει την αποζημίωση με βάση το ημερήσιο μίσθωμα κάθε μηχανήματος επί τις ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα, όμως η υπηρεσία «αποζημιώνει την ανάδοχο για τις 25 εργάσιμες ημέρες του κάθε μήνα, δεδομένου ότι τα εν λόγω μηχανήματα, αφενός μεν δεν απασχολούνται στο σύνολό τους καθημερινά στο έργο και αφετέρου -ακόμα και αν απασχολούνταν όλα- δεν θα ξεπερνούσαν τις εργάσιμες ημέρες του μήνα».

– Αποζημίωση για λειτουργικά έξοδα εργοταξίου: Σύμφωνα με την απόφαση, οι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες φύλαξης, καθαρισμού και οργανισμούς κοινής ωφέλειας αποτελούν χρονικά συναρτώμενα έξοδα με τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου, άρα γενικά έξοδα που μπορούν να αποζημιωθούν ως θετικές ζημίες και οι οποίες έχουν αναγνωριστεί και αποζημιωθεί εξ ολοκλήρου, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως θετικές ζημίες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build