Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά το α’ εξάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά το  α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 139,6 εκατ. ευρώ, έναντι 116,7 εκατ. ευρώ το περσινό α’ εξάμηνο, αυξημένες κατά 19,6%. Αναλυτικά:

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ, έναντι 92,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 6,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 62,9%. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανήλθε σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ενισχύθηκε  στο ύψος των 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 67,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 47,8 εκατ. ευρώ, έναντι 50,1 εκατ. ευρώ το 2020. Τα κέρδη προ φόρων, με την ενσωμάτωση της ζημίας στις ΗΠΑ, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 57,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 32,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 28,9 εκατ. ευρώ, έναντι 25,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, αυξημένα κατά 12%. Η επιβάρυνση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων ύψους 94,4 εκατ. ευρώ, αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα της αποεπένδυσης από τα τρία αιολικά πάρκα στο Τέξας των ΗΠΑ, όπως αυτή έχει εκτιμηθεί και γνωστοποιηθεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις. Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ζημία από την εν λόγω αποεπένδυση είναι ένα μη επαναλαμβανόμενο γεγονός, οι επιπτώσεις του οποίου δεν έχουν καμία αναγωγή ούτε στην μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αλλά ούτε στην TERNA ENERGY USA HOLDING GROUP στις ΗΠΑ.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021, υποχώρησε στα 436,5 εκατ. ευρώ έναντι 635,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2021.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ανάπτυξη του Ομίλου συνεχίζεται κανονικά, με το επενδυτικό πρόγραμμα του να εξελίσσεται απρόσκοπτα και με εντατικούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του. Στόχος του Ομίλου παραμένει η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία επιπλέον 30 MW αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διέθετε την 30/06/2021 περισσότερα από 1.300 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, βρίσκονται σε φάση αδειοδοτικής ωρίμανσης αιολικά έργα συνολικής ισχύος άνω των 1800 MW σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναπτύσσονται και σχεδιάζονται νέα φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1700 MW και συστήματα αποθήκευσης συνολικής ισχύος περίπου 2.000, ενώ ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί εγκαίρως και στην αγορά των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, όπου σε κοινοπραξία με την OCEAN WINDS σχεδιάζει να αναπτύξει πάρκα στις ελληνικές θάλασσες.