Όπως δημοσιεύτηκε στις 20/08 στο tenders electronic daily, συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδείχθηκε ο ανάδοχος για το έργο με τίτλο “Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και Κατασκευή Νέας Προβλήτας Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας” και αναθέτουσα αρχή τον ΔΕΣΦΑ. Το έργο αξίας 13,74 εκατ. ευρώ ποσό (πλέον ΦΠΑ) το ανέλαβε η κοινοπραξία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2021.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός, η προμήθεια και η κατασκευή νέου προβλήτα small scale LNG στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας.

Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Την ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας. Ο σταθμός φόρτωσης θα αποτελείται από μια θέση παροχής 100 m3/hr, όπως και
  • Σύστημα μέτρησης της ποσότητας, με χρήση γεφυροπλάστιγγας επί της οποίας θα φορτώνονται τα βυτιοφόρα
  • Σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με το δίκτυο Πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ για την έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων
  • Κυκλοφορικές ρυθμίσεις τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ όσο και επί της διαδρομής πρόσβασης στη Ρεβυθούσα
  • Προσαρμογή του υφιστάμενου πορθμείου στις απαιτήσεις μεταφοράς βυτιοφόρων ΥΦΑ ή εφόσον απαιτηθεί, μίσθωση νέου.

Ως παραδοτέα ορίζονται τα εξής:

  • Yποέργο 1: Ο Λεπτομερής Σχεδιασμός, η Προμήθεια Υλικών και η Κατασκευή του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Προσωρινή Παραλαβή Εργολαβίας)
  • Υποέργο 2:Οι Υπηρεσίες ελέγχου Λεπτομερούς Σχεδιασμού και Επίβλεψης κατασκευής του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Περάτωση της Σύμβασης)
  • Υποέργο 3: Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Εξοπλισμού και Κατασκευής του Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας (Περάτωση της Σύμβασης)