--> 

2ο Διεθνές Συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών