Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η Marnet ΑΤΕ ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιμενικών Υποδομών (ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ) του Υπουργείου. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1993 ενώ ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συμβουλών μηχανικού και εφαρμοσμένης έρευνας στη λιμενική, παράκτια και περιβαλλοντική μηχανική, στις στατικές μελέτες και στη μηχανολογία, προσέφερε έκπτωση 5,59% και μαζί 135 χιλ. ευρώ (δίχως ΦΠΑ) και πέτυχε να της κατακυρωθεί η σύμβαση. Θα βοηθά, δε, την ∆Ε ΚΥΛΥ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων προϊστάμενης αρχής στις συµβάσεις κατασκευής λιµενικών έργων και διευθύνουσας υπηρεσίας ή/και προϊσταµένης αρχής στις συµβάσεις εκπόνησης µελετών λιµενικών έργων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 µήνες από την υπογραφή της.

Ενδεικτικά, η Marnet ΑΤΕ θα βοηθά την ΕΥ∆Ε ΚΥΛΥ:
• κάνοντας έλεγχο των µελετών και αξιολογώντας και ελέγχοντας τις γεωτεχνικές και λοιπές έρευνες

• αξιολογώντας τις προτεινόμενες λύσεις που υποβάλλονται στα πλαίσια των αντίστοιχων συµβάσεων εκπόνησης µελετών

• διενεργώντας ύφαλες επιθεωρήσεις µε εξειδικευµένο καταδυτικό συνεργείο για έλεγχο των υπαρχουσών υφάλων κατασκευών και, σε περίπτωση µεταβολής τους σε σχέση µε την κατάσταση στον χρόνο σύνταξης των µελετών, θα τις αποτυπώνει λεπτομερώς

• με παρακολούθηση της κατασκευής των έργων και παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης, ώστε η κατασκευή να γίνεται σύµφωνα µε τις µελέτες και τις τεχνικές προδιαγραφές

• με τεχνική συµπαράσταση, λ.χ., στον έλεγχο και την αξιολόγηση των µελετών και των ερευνών του έργου που θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο, στην φάση του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των ερευνητικών εργασιών που τυχόν είναι απαραίτητες κατά την εκτέλεση των έργων (και αξιολογώντας τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών εργασιών) και στον έλεγχο των κατασκευαστικών σχεδίων

• υποβοηθώντας την Υπηρεσία στη σύνταξη ή έγκριση τυχόν µελετών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και

• πραγματοποιώντας έλεγχο των µελετών των επιµέρους έργων που ενδεχοµένως θα χρειαστεί να υποβάλουν οι ανάδοχοι, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν ακολουθήσει.