Η Lamda Development, σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2022 σχετικής ανακοίνωσης για τη σύνταξη μνημονίου συνεργασίας, ενημέρωσε ότι υπογράφτηκε μακροχρόνια σύμβαση μίσθωσης, αρχικής διάρκειας 30 χρόνων με δυνατότητα παράτασης για άλλα τόσα έτη, μεταξύ της έμμεσης 100% θυγατρικής της, Ελληνικό ΜΑΕ και της εταιρείας Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα ΑΕ (CGS). Σύμφωνα με τη σύμβαση, το CGS θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης («CGS at The Ellinikon») στην περιοχή πολεοδόμησης Α-Π4 εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

To CGS at The Ellinikon θα είναι ένα σύγχρονο, πρότυπο σχολείο που θα προσφέρει εθνικό και διεθνές πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, αξιοποιώντας την ιστορία, τις αξίες, την τεχνογνωσία και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του CGS. Μάλιστα, οι εγκαταστάσεις του θα είναι υπερσύγχρονες και θα εναρμονίζονται με τις αρχές της νέας πόλης του The Ellinikon. Το μίσθωμα της μακροχρόνιας μίσθωσης θα καθορίζεται ετησίως βάσει του κύκλου εργασιών που θα επιτυγχάνεται σε κάθε ημερολογιακό έτος. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η έναρξη λειτουργίας του CGS at The Ellinikon έχει τοποθετηθεί χρονικά τον Σεπτέμβριο του 2027.’