Η συνεργασία των δύο πλευρών περιλαμβάνει την ενίσχυση της μετάβασης του Ομίλου σε υπηρεσίες Azure Cloud, τη βελτίωση μίας σειράς από ψηφιακές λειτουργίες, την αξιοποίηση των προοπτικών ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Θα δημιουργηθεί και κέντρο ψηφιακής καινοτομίας

Η υλοποίηση των παραπάνω συνοδεύεται και από την δημιουργία ενός Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (DiGiHub) εντός του Ομίλου, που θα λειτουργεί ως ένα συνολικό κέντρο αναφοράς για την ψηφιακή καινοτομία συγκεντρώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, μέσα από την επιτυχή υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων της Microsoft και σε συνεργασία με τα τμήματα πληροφορικής όλων των εταιρειών του Ομίλου.

H συνεργασία αυτή εξασφαλίζει στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές στους τομείς που δραστηριοποιείται και σε εξειδικευμένους μηχανικούς της Microsoft, την περαιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση λογισμικών και ψηφιακών πλατφορμών (λ.χ. Μ365, Azure, Power Platform, Artificial Intelligence & Machine Learning), την πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τη διενέργεια συστηματικών εκπαιδεύσεων (upskilling & reskilling) για το ανθρώπινο δυναμικό του.