Την ολοκλήρωση του “Project Sky”, της μεγαλύτερης πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), συνολικής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ, που έχει ποτέ πραγματοποιήσει ελληνική τράπεζα και της δεύτερης μεγαλύτερης σχετικής συναλλαγής στην Κύπρο, ανακοινώνει ο Όμιλος της Alpha Bank.

Το χαρτοφυλάκιο του Project Sky αποτελείται από σύνθετα projects real estate με έκθεση τόσο σε δανειολήπτες retail και wholesale, από όλους τους τύπους ανοιγμάτων wholesale, ΜμΕ, λιανικής τραπεζικής όσο και από ανακτηθέντα ακίνητα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, πέραν της απομόχλευσης του stock των ΜΕΑ, η συναλλαγή επιτρέπει στην τράπεζα να απαλλαγεί και από το μεγαλύτερο τμήμα των REOs στην κυπριακή αγορά.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με συνδεδεμένη εταιρεία της Cerberus Capital Management L.P. για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο θα πωληθεί μέσω της Αlpha Διεθνών Συμμετοχών Μ.Α.Ε., 100% (έμμεσης) θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου.

Το Project Sky εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποτελεί το επιστέγασμα μίας σειράς παρόμοιων επιτυχημένων συναλλαγών του Ομίλου κατά τα τελευταία έτη. Μέσω της συγκεκριμένης συναλλαγής, ο Όμιλος εξυγιαίνει περαιτέρω τον ισολογισμό του, μειώνοντας τον δείκτη ΜΕΑ (NPE) κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες, στο 13% (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma).

Η εκτιμώμενη επίπτωση της συναλλαγής στα Αποτελέσματα Χρήσης ύψους 0,2 δισ. ευρώ κινείται εντός του προϋπολογισμού του Ομίλου και εκτιμάται ότι θα έχει επίπτωση στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) του Ομίλου, ύψους 20 μονάδων βάσης (με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2021 pro forma). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο γ’ τρίμηνο 2022 και υπόκειται στη  λήψη των συνήθων εποπτικών εγκρίσεων.

Η Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η KPMG Limited (Cyprus) ως σύμβουλος δέουσας επιμέλειας, η Allen & Overy LLP ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η εταιρεία Chryssafinis and Polyviou LLC ως εγχώριος νομικός σύμβουλος.