Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική έκανε γνωστό ότι συνήψε σύμβαση αγοραπωλησίας του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της στη Ρουμανία, Sidma Romania, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το ρουμανικό δίκαιο, με την εταιρεία Agir Haddecilik AS.Η ΣΙΔΜΑ συνήψε την εν λόγω συμφωνία από κοινού με την 100% θυγατρική της, Sidma Cyprus.Όσον αφορά στο τίμημα που κατέβαλε στο πλαίσιο της αγοραπωλησίας, αυτό ανήλθε στο ποσό των 9 εκατομμυρίων
ευρώ.

Πλέον, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών της Sidma Romania στην Agir Haddecilik AS τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας. Μέρος του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά των μετοχών πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, όπως διευκρινίζει η ΣΙΔΜΑ, για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού της, «προς ισχυροποίηση της θέσης της στις λοιπές αγορές στις οποίες και δραστηριοποιείται»