Το κτιριακό συγκρότημα της Β’ Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, επεκτείνεται σύμφωνα με τη μέθοδο Pro-GET-onE, ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται ενεργειακά. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 8.716.477,39 ευρώ (με ΦΠΑ), θα υλοποιήσει η εταιρεία SEC, η οποία υπέγραψε και τη σύμβαση για την εκτέλεσή του με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τη δεκαετία του 1980 κατασκευάστηκε το κτιριακό συγκρότημα της Β’ ΦΕΠΑ. Είναι επίμηκες και συνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητους στατικά φορείς (κτίριο Α βόρειο τμήμα και κτίριο Β νότιο τμήμα), οι οποίοι διαχωρίζονται με αντισεισμικό αρμό πλάτους 9 εκατοστών, ενώ ο φέρων οργανισμός τους αποτελείται από κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Επιπλέον, το συγκρότημα στεγάζει 138 μονόκλινους κοιτώνες φοιτητών και αναπτύσσεται σε τέσσερις υπέργειες στάθμες και μία ημιυπόγεια. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντικά στατικά, οικοδομικά και η/μ προβλήματα, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί.

Έχουν γίνει ήδη ορισμένες εργασίες
Στα πλαίσια υλοποίησης της ερευνητικού έργου με τίτλο «Pro-GET-onE», το οποίο έλαβε χρηματοδότηση από τη δράση «Καινοτομία Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της εκπόνησης όλων των απαραίτητων μελετών του συνόλου του κτιριακού συγκροτήματος, εκτελέστηκαν διάφορες εργασίες μόνο στο βόρειο τμήμα (Κτίριο Α) σύμφωνα με τη μέθοδο Pro-GET-onE. Τα έργα αυτά περιελάμβαναν θεμελίωση, μεταλλικό εξωσκελετό, προκατασκευασμένο δάπεδο εξώστη και εξωτερικό κέλυφος αποτελούμενο από αδιαπέρατα θερμομονωτικά υλικά, οριζόντιους προσυναρμολογημένους θερμομονωτικούς αγωγούς μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών υποδομών τύπου TG-Beam και TG-Box και θερμομονωτικά κουφώματα (50% των κουφωμάτων του βόρειου τμήματος).

Οι προς υλοποίηση επεμβάσεις
Το έργο, η σύμβαση του οποίου τώρα υπογράφτηκε, αφορά στην πραγματοποίηση των εργασιών που υπολείπονται στο νότιο τμήμα (κτίριο Β) και στη συμπλήρωση των εργασιών στο βόρειο τμήμα (κτίριο Α), ώστε να υλοποιηθεί το σύνολο των μελετών και να παραδοθεί ένα πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό κτίριο. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών άλλων, καθαιρέσεις, χωματουργικές εργασίες και δομητικές ενισχύσεις απαραίτητες για την εφαρμογή της μεθόδου Pro-GET-onE, θεμελίωση αποτελούμενη από πασσάλους και κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος με ενσωματωμένους συνδέσμους (Pro-GET-onE) παραλαβής φορτίων, μεταλλικό εξωσκελετό Pro-GET-onE, δάπεδο εξώστη προκατασκευασμένο, εξωτερικό κέλυφος σύμφωνα με τη μέθοδο Pro-GET-onE με προσυναρμολογημένους θερμομονωτικούς αγωγούς (τύπου TG-Beam και TG-Box) και θερμομονωτικά κουφώματα, σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με συνδυαστικές τεχνολογίες Pro-GET-onE, εγκατάσταση ηλεκτρολογικών (ισχυρών και ασθενών) και λοιπών συστημάτων υποστήριξης (υδραυλικά, μηχανολογικά) και, τέλος, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μικροκλίματος Pro-GET-onE.