Στη δεύτερη φάση περνά και επίσημα ο διαγωνισμός ΣΔΙΤ για το έργο «Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Νομού Λασιθίου και Συνοδά Έργα-Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου και Βασικά Έργα Αξιοποίησης Αρδευτικού Νερού», κόστους 69.316.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Προ ολίγων ημερών το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλε πρόσκληση στους τέσσερις υποψήφιους οικονομικούς φορείς που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση του διαγωνισμού, προκειμένου να συμμετάσχουν στον διάλογο επί των τεχνικών, χρηματοοικονομικών και νομικών πτυχών της δημοπρατουμένης σύμβασης σύμπραξης, κατά το Στάδιο Β.Ι της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις υποψήφιοι φορείς (κατά σειρά κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος) είναι οι εξής:

ΓΕΚ Τέρνα
– Μυτιληναίος-Μεσόγειος ΑΕ
– Θαλής-Άβαξ-Γκολιόπουλος ΑΤΕ
– Άκτωρ Παραχωρήσεις.

Η διαδικασία του διαλόγου
Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα ερωτήματα και θέματα του διαλόγου που θα τεθούν στους τέσσερις υποψηφίους θα αφορούν ιδίως ζητήματα όπως ο προτεινόμενος βασικός σχεδιασμός του έργου, οι απαιτήσεις λειτουργίας και συντήρησης, οι συμβατικές υποχρεώσεις και η κατανομή κινδύνων μεταξύ του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αποτελέσματος, οι προδιαγραφές κατασκευής, ο μηχανισμός πληρωμών, η χρηματοδοτική δομή και βασικοί όροι χρηματοδότησης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαλόγου οι υποψήφιοι θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόμενων παραμέτρων του έργου και να τις παρουσιάζουν σε συνεδρίες με την Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου. Ο διάλογος θα διεξάγεται με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ενώ οι επιτόπιες επισκέψεις των υποψηφίων στους χώρους του έργου θα διενεργηθούν συγχρόνως με όλους τους υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στον διάλογο. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων διαλόγων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ως αναθέτουσα αρχή, θα κηρύξει το πέρας του διαλόγου και θα ενημερώσει σχετικά τους υποψηφίους, ενώ θα ακολουθήσει το στάδιο Β.ΙΙ, αυτό της υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Τα χαρακτηριστικά του έργου
Η Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή του Παλαικάστρου της Λαγκάδας και Καρυδίου του Δήμου Σητείας. Το έργο αφορά σε κατασκευή χωμάτινης λιμνοδεξαμενής με τα συνοδά της έργα για αρδευόμενη έκταση 2,5 χιλ. στρ. και ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου του Παλαικάστρου. Το Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας θα εξυπηρετεί αρδευόμενη περιοχή των οικισμών Κουτσουνάρι, Φέρμα και Αγ. Φωτιά και Αγ. Ιωάννη του Δήμου Ιεράπετρας. Το έργο περιλαμβάνει κατασκευή φράγματος, αγωγούς μεταφοράς νερού μήκους 19 χλμ. και συνοδευτικά κατασκευαστικά έργα για μεικτή αρδευόμενη έκταση 10.425 στρ. και καθαρή αρδευόμενη έκταση 8,6 χιλ. στρ. Το έργο καλύπτει περίοδο 25 ετών: τα 2,5 εκτιμάται ότι θα αφορούν στην κατασκευή και τα επόμενα 22,5 στη λειτουργία του.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter Build